Изследвания и процедури

Холинестерази

На английски език: Cholinesterase

Показания за изследването

  • диагностика и проследяване на отравяния с тиофосфатни съединения;
  • диспансерен контрол над лица, които работят с тиофосфатни съединения (инсектициди);
  • изясняване при клинично съмнение за наличие на генотип на ХЕ, който е причинил възникване на продължителна апнея след приложение на сукцинилдихолин (например изследвания в семейството). Такива изследвания не са показани при широки пресяващи изследвания на населението;
  • диагностика и диспансерно наблюдение на хронични чернодробни заболявания;

Биологичен материал

  • серум;

Значителен брой ензими с хидролитично действие разцепват естерни връзки. Може да се допусне, че има "подсигуряване" при осъществяването на тези важни за организма реакции (детоксично действие, обмяна на липопротеините, предаване на възбуждение).

N.B. С названието холинестерази (ХЕ) се означава група изоензими в кръвната плазма. Те се синтезират в черния дроб и освен други естери разграждат и холиновите естери на мастни киселини с къса верига. Активността им е голяма. Поради ниската им субстратна специфичност понякога ги означават с названието псевдохолинестерази. Строго трябва да бъдат отграничени от ацетилхолинестеразите, които се намират само вътреклетъчно и хидролизират само ацетатните естери на холина и други алкохоли.

Ацетилхолинестеразите се намират в нервната тъкан, в моторните плочици и в еритроцитите. Ако се използува ацетилхолин като субстрат за определянето на ХЕ, при наличие на хемолиза се залавя същевременно и еритроцитната ацетилхолинестеразна активност. Поради това трябва да се предпочита използването на бутирилтиохолин като субстрат, чрез което се изключва фалшиво повишение на резултатите при хемолиза. Синтезата на холинестеразите се управлява от две генни зони (E1 и Е2). В генната зона E1 има популация от 4 алела, чиито генни продукти се различават по своята каталитична активност, както и по потискането на активността им от дибукаин и флуорид. Генната зона Е2 при преобладаващата част от хората няма активност. Само при малка част от хората има алел, чиято генетична информация се използва при синтеза на функционално годна ХЕ.

Клиничен интерес представляват някои генотипове. Носителите на тези типове поради ниската активност на ХЕ не могат достатъчно бързо да хидролизират прилагания като миорелаксант сукцинилдихолин. В резултат се получава продължителна апнея. Холинестеразите се потискат необратимо от органични фосфорни съединения (например инсектициди) и физостигмин, a обратимо - от синтетични, четвъртични амониеви бази (например неостигмин). Холинестеразите са алфагглобулини с молекулна маса около 300 000. Изграждането им в черния дроб е скачено със синтезата на албумина. При болестни процеси, които се съпровождат с повишена синтеза на албумин, например при белтъчна загуба през бъбреците или гастро-интестиналния тракт, се повишава и синтезата на ХЕ. При намаляване на функционалните възможности на чернодробния паренхим се намалява изграждането на ХЕ и "експортирането" им в кръвната плазма, в резултат на което намалява и плазмената им активност. Полуживотът на ХЕ в плазмата е 3 - 5 дни.

Принцип на изследването

Субстратът бутирилтиохолин се хидролизира до бутират и тиохолин под каталитичното въздействие на ХЕ. Тиохолинът реагира неензимно с 5,5-дитио-бис (2-нитробензоена киселина) с образуването на 2-нитро-5-тиобензоат. Скоростта на образуване на това жълтооцветено вещество е мярка за степента на активността на ХЕ. За диференциране на изоензимите на ХЕ се определя активността без и с прибавяне на потискащите я вещества дибукаин (цинхокаин, концентрация в реактивната смес 10 μmol/l) и NaF (концентрация в реактивната смес 50 μmol/l). Степента на потискане от дибукаин, съответно от флуорид, се изчислява като дибукаиново и флуоридно число в проценти.

Дибукаиново число = 100 - (активност на дибукаин / активност без дибукаин) . 100

Флуоридно число = 100 - (активност с флуорид / активност без флуорид) .100 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари