Изследвания и процедури

Аполипопротеини

На английски език: Apolipoproteins

За правилна преценка на атерогенния риск при наличие на хиперлипопротеинемия се препоръчва да се уточни коя липопротеинова фракция е повишена, съответно намалена. Това до известна степен може да се постигне чрез определяне на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL, ЛПВП) и липопротеините с ниска плътност (LDL, ЛПНП). Този метод има съществения недостатък, че при променен състав на липопротеините (специално при наличие на липопротеини с междинна /средна/ плътност (IDL, ЛПМП), и при изразена хипертриглицеридемия не е в състояние да даде отговор.

Определянето на апопротеин A  I дава информация за концентрацията на (HDL, ЛПВП) в серума, а на аполипопротеин В (apo-B) - за концентрацията на липопротеините с много ниска плътност (VLDL, ЛПМНП) и (LDL, ЛПНП), съдържащи аполипопротеин В. Чрез определяне на концентрацията на аполипопротеините е възможно да се преценят промените в концентрацията на липопротеини, дори когато съдържанието на холестерол и триглицериди е толкова ниско, че не може да се постави диагнозата нарушена липидна обмяна или се отнася за гранично състояние по отношение на хиперлипопротеинемия.

Диференцирането на изопротеините на аполипопротеин Е позволява установяване на хомозиготно наличие на aпо-E-2, което е причината за възникване на хиперлипопротеинемия от III тип. В локуса, който направлява синтезата на аполипопротеин Е в европейското население, се установяват три често наблюдавани алели (Еu , Еd и Е4) . Генният продукт на алела Е се разпознава или от повсеместно разпространените В/Е рецептори или от Е рецепторите на хепатоцитите. От липопротеините с много ниска плътност (VLDL, ЛПМНП), които съдържат само аполипопротеин Е-2, в резултат на интравазалната липолиза се получават липопротеини с междинна /средна/ плътност (IDL, ЛПМП). Поради включването в тях на "дефектен", незалавян от рецептора апо-Е-2, липопротеините с междинна /средна/ плътност (IDL, ЛПМП) не се поемат от хепатоцитите, а трябва да бъдат отстранени с помощта на много по-бавно функциониращия "очистващ" обменен път. Повишава се плазмената им концентрация. При повишената синтеза на липопротеини с много ниска плътност (VLDL, ЛПМНП) възниква хиперлипопротеинемия от III тип.

Основните аполипопротеини и тяхната функция

Аполипопротеин Функция

Аро-А I

Структурен протеин на HDL; активира лецитин-холестерол ацилтрансфераза
Аро-А II Структурен протеин на HDL
Аро-В 48 Структурен протеин на хиломикроните

Аро-В 100

Структурен протеин на VLDL, IDL, LDL; лиганд за LDL рецептора
Аро-C II Активатор на LPL
Аро-C III Потенциален инхибитор на функциите на аро-C II и аро Е
Аро Е Лиганд за рецептора на хиломикроновата остатъчна частица и за LDL рецептора
Аро(а) Неизвестна функция; антагонист на плазминогена
Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!