Изследвания и процедури

Аполипопротеини

На английски език: Apolipoproteins

За правилна преценка на атерогенния риск при наличие на хиперлипопротеинемия се препоръчва да се уточни коя липопротеинова фракция е повишена, съответно намалена. Това до известна степен може да се постигне чрез определяне на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL, ЛПВП) и липопротеините с ниска плътност (LDL, ЛПНП). Този метод има съществения недостатък, че при променен състав на липопротеините (специално при наличие на липопротеини с междинна /средна/ плътност (IDL, ЛПМП), и при изразена хипертриглицеридемия не е в състояние да даде отговор.

Определянето на апопротеин A  I дава информация за концентрацията на (HDL, ЛПВП) в серума, а на аполипопротеин В (apo-B) - за концентрацията на липопротеините с много ниска плътност (VLDL, ЛПМНП) и (LDL, ЛПНП), съдържащи аполипопротеин В. Чрез определяне на концентрацията на аполипопротеините е възможно да се преценят промените в концентрацията на липопротеини, дори когато съдържанието на холестерол и триглицериди е толкова ниско, че не може да се постави диагнозата нарушена липидна обмяна или се отнася за гранично състояние по отношение на хиперлипопротеинемия.

Диференцирането на изопротеините на аполипопротеин Е позволява установяване на хомозиготно наличие на aпо-E-2, което е причината за възникване на хиперлипопротеинемия от III тип. В локуса, който направлява синтезата на аполипопротеин Е в европейското население, се установяват три често наблюдавани алели (Еu , Еd и Е4) . Генният продукт на алела Е се разпознава или от повсеместно разпространените В/Е рецептори или от Е рецепторите на хепатоцитите. От липопротеините с много ниска плътност (VLDL, ЛПМНП), които съдържат само аполипопротеин Е-2, в резултат на интравазалната липолиза се получават липопротеини с междинна /средна/ плътност (IDL, ЛПМП). Поради включването в тях на "дефектен", незалавян от рецептора апо-Е-2, липопротеините с междинна /средна/ плътност (IDL, ЛПМП) не се поемат от хепатоцитите, а трябва да бъдат отстранени с помощта на много по-бавно функциониращия "очистващ" обменен път. Повишава се плазмената им концентрация. При повишената синтеза на липопротеини с много ниска плътност (VLDL, ЛПМНП) възниква хиперлипопротеинемия от III тип.

Основните аполипопротеини и тяхната функция

Аполипопротеин Функция

Аро-А I

Структурен протеин на HDL; активира лецитин-холестерол ацилтрансфераза
Аро-А II Структурен протеин на HDL
Аро-В 48 Структурен протеин на хиломикроните

Аро-В 100

Структурен протеин на VLDL, IDL, LDL; лиганд за LDL рецептора
Аро-C II Активатор на LPL
Аро-C III Потенциален инхибитор на функциите на аро-C II и аро Е
Аро Е Лиганд за рецептора на хиломикроновата остатъчна частица и за LDL рецептора
Аро(а) Неизвестна функция; антагонист на плазминогена

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари