Състояния и заболявания

Медикаментозни и токсични чернодробни увреждания

Патофизиология

Биотрансформацията на лекарствените средства и химикалите се осъществява на два етапа:

  • Окисление с помощта на монооксидазната система цитохром Р 450; последната може да бъде стимулирана от някои вещества (ензимна индукция, напр. чрез фенобарбитал). Други вещества инхибират ензимната система.
  • Конюгиране на метаболитите, например към глюкуронова киселина с помощта на глюкуронилтрансферазата. При отделни вещества биотрансформацията може да доведе до образуването и на токсични междинни продукти (например при тетрахлоровъглерод се образува хепатотоксичният радикал CCl3). В случай на реакции на свръхчувствителност се приема, че медикаментът или неговият метаболит се свързват с мембраната на чернодробната клетка под формата на хаптени и по такъв начин се образува неоантиген, който отключва образуването на автоантитела.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!