Състояния и заболявания

Хронично белодробно сърце

Методи за изследване

Аускултация:Откриват се усилен втори сърдечен тон над пулмоналната клапа, евентуално с фиксирано (независещо от дишането) разцепване. При дилатация на дясната камера над пулмоналната клапа се появява диастолният шум на Graham-Steel (относителна недостатъчност на пулмоналната клапа) и евентуално систолен шум над трикуспидалната клапа (относителна недостатъчност на трикуспидалната клапа).

ЕКГ: липсват изменения или обикновено те стават видими едва, когато средното налягане в белодробната артерия надвиши 30 mm Hg. (много важно е съпоставянето с находката в по-стари ЕКГ-записи!)

Критерии с висока специфичност са:

 • Признаците на деснокамерна хипертрофия:
  • V1 R > 0,7 mV, R/S > 1
  • V5,6 > S > 0,7 mV
  • Индекс на Sokolow при деснокамерна хипертрофия: RV1 + SV5 > 1,5 mV
 • Нарушения на реполяризацията на дясната камера:
  • Снижаване на ST-интервала, негативиране на Т-вълната в V1-3

Критерии с ниска специфичност са:

 • Деснопредсърдна Р-вълна (в II отвеждане Р е > 0,25 mV)
 • Завъртане на електричната ос на сърцето от индиферентен към вертикален до десен патологичен тип, допълнително сагитално изместване на сърдечната ос (SI/QIII или SI/SII/SIII - тип)

Нехарактерни признаци: десен бедрен блок, тахикардия

Образни методи на изследване:

 • Цветната доплерова ехокардиография дава възможност да се прецени:
  • Деснокамерната хипертрофия и дилатация
  • Парадоксалното или обратното движение на септума (систолното движение на септума извън лявата камера)
  • Средното налягане в белодробната артерия
 • Рентгенография на гръдния кош: в началото доставя малко сведения, но в напреднала фаза се наблюдават:
  • Проминираща дъга на белодробната артерия
  • Разширяване на централните белодробни артерии (възходящата част на дясната белодробна артерия на нивото на междинния бронх има диаметър, по-голям от 18 mm)
  • Рязко намаляване калибъра на периферните съдове (т.е. тесни периферни белодробни артерии) или "ампутиран хилус"
  • Периферно просветляване вследствие липса на белодробен рисунък
  • Уголемена дясна част на сърцето със запълване на ретростерналното пространство

Радиоизотопна вентрикулография: находката наподобява тази при ехокардиографията. Допълнително се определя фракцията на изтласкване

Перфузионна/вентилаторна сцинтиграфия: дефекти в перфузията при нормална вентилационна сцинтиграма говорят за наличие на белодробна емболия.

Измерване на налягането в малкия кръг на кръвообръщението (дясна сърдечна катетеризация):

 • Латентна белодробна хипертония: средното налягане в белодробната артерия (СНБА) е:
  • В покой: < 20 mm Hg
  • При натоварване с 50 W: > 28 mm Hg
 • Манифестна белодробна хипертония:
  • СНБА е повишено още в покой: > 20 mm Hg. Посредством даване на кислород и нитрати се установява дали белодробната хипертония е обратима.
 • Латентна деснокамерна сърдечна недостатъчност: средното налягане в дясното предсърдие (СНДП) е:
  • В покой < 8 mm Hg
  • При натоварване с 50W > 9 mm Hg
 • Манифестна деснокамерна сърдечна недостатъчност:
  • СНДП в покой - над 9 mm Hg

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари