Състояния и заболявания

Диабетна кетоацидоза

Доболнично поведение

1. Начална бърза преценка

 • Кратък преглед (3 до 5 секунди) – съзнание, спонтанни движения, говор, звуци, цвят на кожата, мирис на ацетон
 • Определяне на първоначалното състояние: стабилен, нестабилен (шок)
 • Кратка анамнеза – близки, пациент: ПОМПА - Последно хранене, Обстоятелства около инцидента, Медикаментозна терапия, Придружаващи заболявания, Алергии.
 • Определяне на вероятните преципитиращи фактори на ДКА

2. Първоначален преглед, преценка и ресусцитация

 • А (Аirway) – Поддържане на свободнопроходими дихателни пътища
  • - основни маньоври за дезобструкция на дихателните пътища
  • - оротрахеална интубация при прогресиращ шок и кома
 • B (Breathing) – Осигуряване на адекватна вентилация и оксигенация
  • - Кислородотерапия (маска с дебит 4 до 6 L/min)
  • - Поставяне на пулсоксиметър
  • - При тежък респираторен дистрес – интубация и механична вентилация
 • C (Circulation) – Циркулаторна преценка и венозен достъп
  • - Периферен пулс
  • - Капилярен феномен
  • - Артериално налягане
  • - Приблизителна преценка на размера на дехидратацията
  • - ЕКГ монитор
  • - Ортостатични промени във виталните белези при относително стабилни пациенти
  • - Определяне на нивото на кръвната захар (портативен глюкометър), преценка на теглото

3. Потвърждение на диагнозата

4. В доболнични условия не се допуска орална рехидратация и инсулинотерапия при ДКА

5. Транспорт

 • Всички пациенти в хиповолемичен шок трябва да бъдат транспортирани възможно най-рано, като някои от гореописаните действия се извършват или продължават по време на транспорта
 • Не позволявайте на пациента да се храни, да поема течности и да пуши
 • Интравенозен болус на кристалоиден разтвор – физиологичен разтвор – 10 ml/kg.
 • Кислородотерапия при дебит 4 до 6 L/min или механична вентилация при интубиран пациент с фракция на вдишвания кислород 1.0
 • Основен мониторинг при пациенти с DKA – сърдечна честота (постоянна мониторна ЕКГ), пулсоксиметрия, ниво на съзнание, артериално налягане
 • Нова преценка на болния през 3 до 5 минути

6. Максимално време на място на инцидента 10 минути

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари