Състояния и заболявания

Атрезия на трикуспидалната клапа

На английски език: Tricuspid atresia

Тя е съвместима с живота единствено при едновременното наличие на дефект на междупредсърдната преграда (ASD) и дефект на камерната преграда (VSD). При тази ВСМ няма връзка (или тя е аномална) между сърцето и белодробното кръвообращение.

Лечение

  • Палиативна операция:
    • При липса на допълнителна пулмонална стеноза - поставяне на "панделка" на a. pulmonalis за ограничаване на кръвния приток към белите дробове
    • При наличие на пулмонална стеноза: Blalock-Taussig-Shunt (анастомоза между a. subclavia и a. pulmonalis)
  • Коригиращите операции се предприемат по-късно (операция на Fontan). Ако хипоксемията е много тежка или, обратно, белодробният кръвоток и налягане са увеличени при новородени или малки кърмачета, са показани помощни оперативни намеси, целящи моделиране на белодробния кръвоток. С това се постига създаване на подходящи условия за извършване на последваща функционална корекция - едно- или двуетапна тотална кавопулмонална анастомоза. Исторически този тип корекция е въведена именно за лечение на тази ВСМ (операция на Фонтан) и след това индикациите и са разширени и оперативната техника е коренно променена

Осъществява се затваряне на междупредсърдния дефект и свързване на дясното предсърдие с бифуркацията на a. pulmonalis

Интервенционални процедури са показани рядко - транскатетърно емболизиране на големи аортопулмонални колатерали и балонно разширяване или стентиране на недостъпни за хирургична намеса периферни стенози на белодробната артерия. Ако тоталната кавопулмонална анастомоза е фенестрирана, фенестърът също подлежи на интервенционално затваряне.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари