Изследвания и процедури

Холестерол в ЛПВП и ЛПНП (липопротеини с висока и ниска плътност)

Принцип на изследването

Под въздействието на фосфо-волфрамова киселина и Mg++ йони се утаяват липопротеините, които съдържат аполипопротеин В (ЛПМНП и ЛПНП). Чрез центрофугиране те се прикрепват към утайката. Надстоящата течност, в която се намират ЛПВП се използва за определяне на холестерол.

Концентрацията на намиращия се в ЛПНП холестерол се получава чрез изчисление:

Холестерол в ЛПНП = общ холестерол - холестерол в ЛПВП - холестерол в ЛПМНП

Концентрацията на холестерола в ЛПМНП се получава приблизително, като се умножи количеството на триглицеридите в серума в mmol/l c фактора 0,454.

Холестерол в ЛПНП = общ холестерол - холестерол в ЛПВП - 0,454 серумни триглицериди (mmol/l)

Това изчисление предполага пълно преципитиране на липопротеините, които съдържат аполипопротеин В.

Това не може да бъде осъществено при:

  • хипертриглицеридемия с концентрация на триглицеридите над 4,5 mmol/l
  • наличие на хиломикрони
  • наличие на ЛПМП (бета-ЛПМНП при хиперлипопротеинемия тип III)

По време на преципитацията от холестерола се получава непостоянно количество делта-3,5-холестадиен, който пречи на последващото надеждно определяне на холестерола. Алтернативни решения са определянето на холестерола в липопротеините след ултрацентрофугиране и имунологичното определяне на аполипопротеините А и В.

Референтни граници

Холестерол в ЛПВП:

  • Жени: 1,3 - 1,8 mmol/l;
  • Мъже: 1,0 - 1,5 mmol/l;

Този референтен обхват съответствува на т.нар. "стандартен риск" за възникване на атерогенно съдово заболяване. Стойности над тези граници съответствуват на повишен риск, стойности под долната граница - на намален риск.

Холестерол в ЛПНП:

  • Жени до 40 години, мъже до 30 години: 1,6 - 4,5 mmol/l;
  • Жени над 40 години, мъже над 30 години: 2,1 - 5,6 mmol/l;

Интерпретация на резултатите

Изследването е полезно при:

  • различаване на хиперлипопротеинемия тип lI b от тип IV;
  • преценка на нуждата от лечение на хиперлипопротеинемии със стойности на общия холестерол в граничния обхват, съответно на болни с повишен атерогенен риск и стойности на общия холестерол в референтните граници. Показано е диетично и /или медикаментозно лечение, когато стойностите на холестерола в ЛПВП и ЛПНП сочат повишен атерогенен риск;

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари