Изследвания и процедури

Общ холестерол

На английски език: Cholesterol (Blood cholesterol, Total cholesterol)

Принцип на изследването на общия холестерол

В клиничните лаборатории най-често се прилагат методът на Liebermann - Burchard и ензимни методи. При метода на Liebermann - Burchard от холестерола под въздействието на ацетанхидрид и концентрирана сярна киселина в безводна среда се образуват полимерни, ненаситени въглеводородни вериги със синьозелена оцветка, чийто интензитет се отчита фотометрично. В реакционната смес се добавят толуол-4-сулфонова киселина за по-добро емулгиране на серумните белтъци и натриев сулфат като стабилизатор. Интензитетът на получената оцветка освен от концентрацията на холестерола зависи и от условията, в които се провежда тестът (температурата, до която се затопля реакционната смес при прибавянето на серумната вода към концентрираната киселина, осветяването на реакционната смес, времето от накапване на серума до отчитането във фотометъра). Когато изследването на холестерола по този принцип става с помощта на проточни автоматични анализатори (които осигуряват постоянни или еднакви въздействия), се получават много по-възпроизводими резултати, отколкото при мануално изпълненио. Оцветен продукт дават всички стероиди, които се съдържат в серума.

Ензимното определяне включва три етапа:

Първи етап: Хидролитично разцепване на холестероловите естери: 

Холестеролов естер + Н2О  ⇒ холестеролестераза ⇒ холестерол + мастна киселина

Втори етап: Окисление на холестерола:

Холестерол + О2  ⇒ холестеролестераза ⇒ делта-4-холестенон +  H2O2

Трети етап: Индикаторна реакция. За тази цел могат да бъдат използвани:

  • измерване на консумацията на О2 с помощта на кислороден електрод
  • измерване на количеството на делта-4-холестенона при 240 nm
  • измерване на количеството на образувания Н2О2 c помощта на пероксидазна или каталазна реакция

Най-често се определя количеството на образувания Н2О2. При това измерване интерферират редуциращи вещества. При непълна хидролиза на холестероловите естери се получават по-ниски стойности. Лекарствените средства и хемолизата не оказват влияние на резултата. При иктерични серуми се отчитат фалшиво понижени стойности.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!