Изследвания и процедури

Хемопексин

На английски език: Hemopexin, haemopexin

Показания за изследване на хемопексин

  • хемолитични заболявания;

Биологичен материал

  • серум;

Хемопексинът е белтък, който се изгражда в хепатоцитите. Има молекулна маса от 60 000 до 80 000, като около 20 % от нея е за сметка на въглехидратни съставки. Свързва свободен хем (Fe++), хемин (Fe+++) и порфирини. При хемолиза, когато се превиши хемоглобинсвързващият капацитет на хаптоглобина, се появява свободен хемоглобин в плазмата. Съдържащият се в него хем се отделя в плазмата от глобиновата съставка, окислява се до хемин, свързва се с хемопексин и по този начин се пренася до клетките на моноцитно-макрофагеалната система. Полуживотът на свободния хемопексин е около една седмица, докато този на комплекса хем-хемопексин  е 16 - 20 часа. В резултат на това при тежка хемолиза рязко се намалява серумната концентрация на хемопексина.

N.B. Успоредното изследване на хаптоглобин и хемопексин цели повишаване на надеждността на откриването на хемолитичните заболявания и при преценката на тяхната тежест.

Принцип на изследването

Определянето на серумната концентрация на хемопексина се извършва имунологично с помощта на радиална имунодифузия, нефелометрия или турбидиметрия.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!