Изследвания и процедури

Инхибитори на кръвосъсирването

Физиологични антитромбини

 • Антитромбин III (AT III);
 • Алфа 1 - Antitrypsin;
 • алфа 2 - макроглобулин;

Антитромбин III: регулира тромбиновата активност. Чрез образуването на комплекса тромбин-антитромбин III (TAT) ce възпрепятства прекомерното активиране на тромбина. При недоимък на антитромбин III съществува повишен риск от тромбози (тромбофилия). В такъв случай в организма трябва да се внесе готов антитромбин Ill.

Причините за недоимъка на AT III биват:

 • Вродени
 • Придобити:
  • понижен синтез (чернодробна цироза)
  • повишена консумация (консумативна коагулопатия)
  • повишена загуба (нефрозен синдром, ексудативна ентеропатия)

Протеините С и S представляват Vitamin К-зависими инхибитори на кръвосъсирващата система. Действие: под действието на тромбина протеин С се превръща в протеин С/а. Последният разгражда факторите V a и Vill a. Освен това протеин С/а ускорява освобождаването на тъканния активатор на плазминогена (t - PA). Действието на протеин С се потенцира посредством образуване на комплекс с протеин S. Недоимъкът на протеин С и/или на протеин S също довежда до повишен риск от тромбози.

Причината за недоимъка на протеин С или S може да бъде:

 • Вродена
 • Придобита: например кумаринова терапия

Хепаринът инхибира индиректно тромбина чрез активиране на физиологичния AT III. Поради това при недоимък на AT III действието на хепарина е отслабено! Антидот на хепарина е: Protaminsulfat или - chlorid (10 mg протаминсулфат неутрализират 10 mg /1000IE/ хепарин)

Hirudin (вещество, което се отделя от пиявиците) е директвн тромбинов инхибитор и поради това действа и при дефицит на AT III

Кумариновите производни (например Phenprocoumon) ca антагонисти на Vitamin K. Последният представлява кофактор при гама-карбоксилирането на факторите от протромбиновия комплекс (т.е. на факторите II, VII, IX, X) и на протеините С и S. При дефицит на Vitamin К черният дроб синтезира функционално негодни предшественици на споменатите коагулационни фактори, при които липсва гама-карбоксилната група на страничните глутамилови вериги.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!