Състояния и заболявания

Атрезия на хранопровода

Атрезията на хранопровода се среща в съотношение 1 : 3500 – 4200 раждания, като засяга почти еднакво и двата пола. Класификация Различават се четири основни типа (фиг.11 ): Най-често се среща I тип (92 %), при който има сляпо завършващ проксимален сегмент и хипопластичен дистален сегмент, свързан с трахеята – т.н. дистална трахео-езофагеална фистула. След него е тип IV (8 %), или безфистулна форма, при който често двата сегмента отстоят на голямо разстояние (long gap). Другите два типа са казуистика. Етиопатогенеза Пълното или частично прекъсване на хранопровода възниква между 3 и 6-та гестационна седмица, когато под влияние на външни фактори се нарушава процеса на реканализация на първичната храносмилателна тръба. Клинична картина Децата обикновено се раждат недоносени, често със съчетани аномалии (ано-ректални малформации, атрезия на тънки черва, синдактилия, сърдечни пороци, вертебрални аномалии). Характерни са следните симптоми: - Обилна саливация - отделяне на пенести материи от устата в първите часове след раждане - Спонтанно връщане на непроменена кърма след опит за захранване с пристъпи на диспнея и цианоза. В първите часове новороденото е сравнително спокойно, особено доносените деца. Впоследствие се появява дихателна недостатъчност и признаци на белодробно възпаление вследствие аспирацията. Много по- тежко е състоянието на недоносените и тези със съчетани аномалии. И в двата случая се изисква незабавно оперативно лечение след съответна предоперативна подготовка. Диагноза При пренаталната ехография се установява малък газов мехур на стомаха и ограничена газова колекция в областта на проксималния езофаг. Има данни за хидрамнион и повишени стойности на алфа- фетопротеините. Постнаталната диагноза се базира на: - Обилната пенеста саливация - Наличие на високо препятствие при ендоназалното сондиране, при което често сондата се нагъва и излиза през устата. - Наличие на газова колекция в проксималния сегмент на хранопровода при нативното рентгеново изследване в право положение. Въздушна колекция в стомаха и червата говори за широка дистална фистула, докато липсата на газ по стомаха и чревния тракт е характерно за безфистулна форма. - Типично контрастиране на слепия проксимален сегмент с 1 мл йоден контрастен разтвор, въведен с катетер (фиг 12). Лечение Хирургическото лечение има за цел да възстанови проходимостта на хранопровода и ликвидира наличната трахео-езофагеална фистула. Предоперативната подготовка включва постоянна аспирация на секретите от проксималния хранопроводен сегмент, инфузионна терапия, антибиотици, подаване на кислород. Извършва се торакотомия. Оперативното лечение е едноетапно (първична анастомоза) или многоетапно. То има два основни варианта – отложена директна анастомоза (след манипулации за удължаване на горния сегмент) или пластика с дебело черво (след лигатура на фистулата, шийна езофагостома и гастростома на първи етап). При гладко протичане новороденото се захранва на 6-ия следоперативен ден след предварително рентгеноконтрастно изследване на целостта на анастомозата. Едно от най-честите ранни усложнения е инсуфициенцията на анастомозата. В късния следоперативен период са наблюдава стриктура на анастомозата, реканализация на трахео-езофагеалната фистула и възникване на гастро-езофагеален рефлукс.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари