Консенсуси

Ръководство за безопасност на дейностите и антикризисните мерки в структурите по обща и клинична патология във връзка с пандемията от COVID-19

Консенсусна разработка на Българскто дружество по патология и Експертния съвет по обща и клинична патология към Министерството на здравеопазването

Проект за прагматичен фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19

Предвид оскъдните данни от рандомизирани проучвания настоящият алгоритъм не е компендиум от базирани на доказателствата препоръки, а практическо ръководство за клиницистите, които планират да използват представените лекарствени продукти за лечение на COVID-19 извън контекста на надлежно регистрирани и провеждани клинични проучвания и извън обхвата на индикациите, представени в одобрената продуктова литература

Алгоритъм за диагностика на COVID-19

Видове тестове и изисквания към тях. Скринингова диагностика – методи, интерпретация, значение. Потвърдителна диагностика. Тестиране на различни контингенти – срокове, използвани тестове и поведение

Поведение и превенция при случаи на COVID-19 в анестезиологичните и реанимационните отделения

Основни насоки за лечение на пациенти с COVID-19 в интензивните отделения

Системен лупус еритематозус (системен лупус еритематодес, СЛЕ)

Консенсус на Българското дружество по ревматология

Поведение при деца с повишена телесна температура в извънболничната помощ

Ръководство на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българското научно дружество по обща медицина, Българската педиатрична асоциация, Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ и Съюза на фармацевтите в България

Ръководство за ранно третиране на възрастни пациенти с исхемичен мозъчен инсулт

Американската академия по неврология потвърждава, че настоящото Ръководство е стойностно пособие, подходящо за обучението на невролози.

Ръководство за превенция на внезапната сърдечна смърт

Работна група на Европейското дружество по кардиология (ESC) за внезапната сърдечна смърт (SCD)
Реклама