Изследвания и процедури

Орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ)

На английски език: Oral Glucose Tolerance Test (OGTT, GTT)

Показания за изследването

 • При съмнение за наличие на диабетно заболяване, ако:
  • концентрацията на глюкозата във взета постпрандиално кръв надвишава границите на референтния обхват;
  • концентрацията на глюкозата във взета на гладно кръв е в референтния обхват или в т.нар. граничен обхват;
N.B. He е показано провеждането на орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ):
 • при патологично повишена концентрация на глюкоза във взета на гладно кръв;
 • при синдром на малабсорбция;
 • при състояние след операция II по Билрот;
 • при изразена сърдечно-съдова недостатъчност;

При оралния глюкозотолерантен тест (ОГТТ) след приемане на определено количество глюкоза през устата се повишава нейната кръвна концентрация и се създава възможност за проследяване на промените в тази концентрация за определен период от време. При дадени условия е възможно проследяване и на нивото на инсулина за същия период. Промените в глюкозната концентрация зависят от скоростта на резорбция на приетото количество, от функционалната годност на системата ентерохормони, от способността на бетаклетките на лангерхансовите острови да секретират инсулин, от активността на инсулиновите антагонисти, от способността на чернодробната и мускулната тъкани да поемат и метаболизират глюкоза. Доколкото тестът се провежда, за да се установи състоянието на факторите, които пряко определят обмяната на глюкозата, е необходимо да бъдат изключени всички останали фактори или по-точно да бъде осигурено те да действат при постоянни условия. Ако това не може да бъде осигурено, извършването на ОГТТ става безпредметно.

Подготовка за изследването

Изследването се провежда след приемане в продължение на 3 дни на богата на въглехидрати храна. В продължение на 24 часа преди изследването не се приема алкохол, a 9 часа преди пробата (през нощта) - не се приема никаква храна. Начало на изследването - между 6 и 8 часа сутринта. Други предварителни условия, които трябва да се съблюдават, за да се получат надеждни резултати, са:

 • Концентрацията на К+ и Mg++ йони в серума да бъде в референтните граници
 • Изследваният да не бъде прикован на легло, да няма заболяване с изразен фебрилитет и да не се намира в стресово състояние
 • При жени менструацията да е приключила най-малко преди 3 дни
 • Най-малко една седмица преди провеждането на пробата да се прекрати приемането на следните лекарствени средства: орални контрацептивни средства, антихипертонични средства (тиазидни диуретици, алфаметилдопа), слабителни средства, транквилизатори, барбитурати, салицилати, фенилбутазон, кортикостероиди.

Биологични материали

 • капилярна кръв, при показания - 24-часова урина от предходното денонощие;

He ce препоръчва използването на венозна кръв, тъй като могат да бъдат установени стойности с 1,7 до 3,4 mmol/I по-ниски от тези в капилярната кръв по време на натоварването.

Провеждане на изследването

Болният седи или лежи по време на изследването, като не трябва да извършва физически усилия. Мястото за провеждане на теста не трябва да води до психическо напрежение у изследвания. В помещението трябва да има кушетка и спешна чанта с необходимите медикаменти за евентуални спешни мероприятия. По време на цялото изследване болният трябва да бъде под прякото наблюдение на медицинско лице.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!