Изследвания и процедури

Количествено определяне на човешки хориогонадотропин

Принцип на изследването

Определянето се извършва с помощта на имуноензимни или радиоимунологични методи. Определянията, почиващи на тези принципи, имат около сто пъти по-висока чувствителност, отколкото хемаглутинационните методи за установяване на ЧХГ.

Биологичен материал

  • серум
  • 24-часова сборна урина

Референтни граници

Методът не е стандартизиран. Трябва да се извърши справка за референтните стойности в лабораторията, която ще извърши изследването. Представените стойности могат да бъдат използвани за ориентировъчни цели, например при преценка на срока на бременността:

  • VIII - XII седмици: 10 000 - 60 000 U/l
  • II тримесечие: 1000 - 30 000 U/l
  • III тримесечие: 4000 - 15 000 U/l

Интерпретация на резултатите

Повишени концентрации на човешки хориогонадотропин (ЧХГ) се установяват при:

  • бременност (при екстраутеринна бременност стойностите също са повишени, но в по-малка степен, отколкото при нормална бременност)
  • нелекувани или рецидивиращи тумори, които произвеждат ЧХГ

Човешки хориогонадотропин (ЧХГ) не се открива при:

  • несъществуваща бременност

Намаление на концентрацията на ЧХГ no време на бременност до стойности под долната граница на откриваемост се наблюдава при:

  • интраутеринна смърт на плода

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари