Изследвания и процедури

Глюкоза в кръвта на гладно

Методи за определяне на глюкозата

За определяне на глюкозата има редица методи, които се различават преди всичко по своята аналитична специфичност. Поради това при интерпретиране на резултатите е важно да се знае какви неглюкозни вещества "се залавят" допълнително при използвания метод.

  • Хексокиназен метод: Измерва се абсорбцията на образуващия се НАД.РН. Определя се само количеството на образуваната глюкоза. Поради това този метод се използува като референтен. Използването му в ежедневната практика е ограничено от високата цена на необходимите реактиви.
  • Глюкооксидазен метод: Този метод се изпълнява в различни варианти в зависимост от използваната индикаторна система. Възможно е "залавяне" на образуващия се Н2О2 c пероксидазна реакция. Възможно е и измерването на количеството на кислорода, участвувал в глюкооксидазната реакция. Този принцип се използува в редица глюкоанализатори. В случая с глюкозооксидазната реакция се определя преди всичко глюкозата, но в малка степен и други редуциращи вещества, тъй като индикаторната реакция е неспецифична (например аскорбинова киселина, пикочна киселина и креатинин). Тези вещества възпрепятстват окислението на хромогена от Н2О2 и поради това в случаите, когато тяхната концентрация в кръвта е рязко повишена, могат да бъдат установени фалшиво понижени стойности за глюкоза.
  • Ортотолуидинов метод: При загряване в кисела среда глюкозата взаимодейства с ортотолуидина с образуване на синьо оцветен кондензационен продукт. В различна степен по същия начин реагират и други кетози и хексози. Поради това при вливане на фруктозни разтвори не могат да се използват определените с този метод стойности на кръвната глюкоза.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари