Изследвания и процедури

Бета-хидроксибутират

На английски език: Betahydroxibutirat

Показание за определяне на бета-хидроксибутирата

  • Диабетна кетоацидоза

При недоимък на инсулин освен другите обменни нарушения настъпва и повишена липолиза. Повишеното количество образуван ацетил-КоА не може да бъде преработен в достатъчна степен от цитратния цикъл, а води до синтеза на ацетоацетат. Последният се редуцира от митохондриалната бета-хидроксибутиратдехидрогеназа до бета-хидроксибутират. Нормално съотношението между концентрйциите на ацетоацетат и бета-хидроксибутират е 1:2. Поради активираната липолиза при недоимък на инсулин се образува не само по-голямо количество ацетил-КоА, но едновременно и излишък от НАД.Н, благодарение на което равновесието се измества рязко в полза на бета-хидроксибутирата. Успоредно се повишава и концентрацията на Н+ в кръвта (кетоацидоза), така че в много случаи съотношението ацетоацетат - хидроксибутират е 1:16. Измерването на концентрацията на бета-хидроксибутирата явно е чувствителен показател при откриването на кетонемия. Освен това бета-хидроксибутиратът има още едно предимство пред ацетоацетата - той е стабилен по-продължително време в изследваните биологични материали.

Биологичен материал: кръв, взета с EDTA. Допуска се притискане на ръката при венепункцията за не повече от 30 секунди. Най-късно до един час след венепункцията трябва да се извърши обезбелтъчаване на кръвта с перхлорна киселина. Обезбелтъчената надстояща течност може да бъде съхранявана при +4 °С до едно денонощие.

Принцип на изследването: определянето се извършва ензимно с помощта на бета-хидроксибутиратдехидрогеназа. В алкална среда и при висока концентрация на НАД равновесието се измества към ацетоацетат и се достига пълно превръщане. Определя се количеството на образувания НАД.Н.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари