Законодателство

Медицински стандарт „Ревматология“

Наредба № 29 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама