Биологични константи

Кислород

Абсорбционен коефициент

Представлява количеството газ в милилитри, което се разтваря в 1 ml течност при налягане на газа 101,3 кРа (760 mm Hg).

Субстрат При 15о С При 38о С
Кръвна плазма 0,033 0,023
Цяла кръв 0,031 0,022

Дифузионен капацитет

DL (през алвеоло-капилярната мембрана). Представлява количеството газ в милилитри, което се абсорбира за 1 мин при градиент на газа от двете страни на мембраната от 0,133 kPa (1 mmHg). За определянето на DL обикновено се използва въглероден окис (CO) в извънредно малки концентрации, но може и кислород (О2). Аналитично представяне на DLCO:

1/DLCO = 1/D= 1/VСθ

Където:

 • DМ - мембранна компонента
 • VC - кръвна компонента (много колеблива)
 • θ - константа на поглъщане на кислорода от еритроцитите.

При физическо усилие DLCO (без задебеляване на мембраната) може да се увеличи за сметка на повишената VС.

По метода на Single Breath (SB) ce определя трансферфакторът (ТСО), чиято норма е над 80 %.

ТСОкоригиран = ТСО/V (трансферкоефициент за СО, т.е. КСОSB). Корекция се прави и при наднормена хемоглобинова концентрация ТСОкоригиран спрямо Hb)

За КСОSB нормалните стойности се изчисляват:

 • за мъже = - 0,011 А + 2,43
 • за жени = - 0,04 А + 2,24

където: А - възраст.

Основното намаление на DLCO става при задебелена алвеолокапилярна мембрана, т. нар. алвеоло-капилярен блок. DLCO  се променя и при нарушено отношение вентилация/перфузия.

Нормални стойности на дифузионната способност на белите дробове
Метод и автори Брой наблюдение Стойности, ml/min/mmHg/m2
    Средна стойност Диапазон на отклонение
DLO2
Lilenthal, 1946 6 21,0 12 - 36
Scherrer, 1961 4 28,5 25,5 - 32
Daum, 1962 12 25,9 17 - 33
DLCO
Устойчиво състояние
Bates, 1955 19 17,6 10,5 - 28,7
Marks, 1957 13 19,5 15,6 - 26,3
Задържане на дишането
Marks, 1957 13 30,2 31,5 - 34,3
Ogilvie, 1957 28 24,9 11,0 - 37,5
Rankin, 1959 43 29,6 21,4 - 39,0

Дифузионната способност зависи от повърхността на тялото. Средната сгойност е равна на 12 ml/min/mmHg/m2 при използване на метода на устойчиво състояние и 18 ml/min/mm Hg/m2 при метода със задържане на дишането. За жените средната стойност при метода със задържане на дишането е 15,9 срещу 17,8 ml/min/mm Hg/m2 за мъжете. 

 

Нормални стойности на DL, DM, VC
Автор Метод DL DM VC
    Обсег Средна стойност Обсег Средна стойност Обсег Средна стойност
Mc Neill al. bh 27,8 - 35,5 32,1 46 - 81 63,5 75 - 116 97,3
Turiaf et al. bh - - 40 - 100 - 57 - 122 87,0
Lewis et al. bh 18,3 - 41,9 27,9 38 - 200 98,1 38,5 - 90,9 65,0
Weg et al. bh, мъже - 38 +/- 10 (26) - - - -
Weg et al. bh, жени - 28 +/- 10 (26) - - - -
Gadigan et al. bh - 32,7 - - - -
Bates et al. SS 10,5 - 28,7 17,0 - - - -
Rougthon et al. SS 15,0 - 28,0 20,7 26 - 70 46,2 32 - 98 58,9
Aures et al. SS 15,3 - 50,5 23,6 - - - -
Aures et al. SS 9,7 - 35,5 17,2 - - - -
Bates SS 10 - 20 15,0 10 - 48 26,0 58,9 73,0
Cadigan et al. SS 17,3 - 24,5 18,9 - - - -
Apthrop et al. SS 17,1 - 32,6 22,6 - - - -
Turino et al. SS 9,5 - 23,7 14,8 - - 42 - 120 -
Turino et al. SS 9,0 - 15,8 11,5 - - - -
Lim et al. SS 7,9 - 26,6 18,1 - - - -
Filley et al. SS 10,5 - 28,0 16,9 - - - -
Adhikari et al. SS 10,5 - 28,0 18,37 - 28,8 - -
Pi votau et al.  SS - 22,1 - - - -
Pi votau et al. SS - 18,5 - - - -

 

Съдържание на кислород в кръвта
Възраст Артериална кръв Капилярна кръв
  Съдържание,
vol %
Напрежение,
kPa (mmHg)
Насищане,
%
Съдържание,
vol %
Напрежение,
kPa (mmHg)
Насищане,
%
Възрастни 19 - (15 - 23) 9,3 - 13,3
(70 - 100)
92 - 97 12 (8 - 18) 4 - 6,7
(30 - 50)
50 - 75
3 - 15 год. 16 (13,8 - 16,9) - - 10,5 (8,6 - 12) - -
4 мес. - 2 год. 15,3 (14,1 - 16,1) - - 9,4 (8,2 - 11,1) - -

 

При РаО2 под 2,7 кРа (20 mm Hg) животът е почти невъзможен. Докато РаО2 е по-добър показател за тенденция и начална хипоксемия, НbО2 като показател по-добре степенува хипоксемията в стръмната част на дисоциационната оксихемоглобинова крива no Barcroft.

Кислородна вместимост на хемоглобина (О2 кап Hb) e друг съществен показател специално за хемичната хипоксия. Той се определя, като се знае хемоглобинът (g/l, g%) и се умножи по 1,34 (числото на Hiifner), т. е. максималното количество на O2, което 1 g% хемоглобин може дасвърже.

И така:

 • О2 кап Hb = Hb (g/l)
 • 1,34 = 200 - 210 g/l
 • O2 кап Hb = Hb (g%)
 • 1,34 = 20 - 21 g%

Количеството хемоглобин (нормално 130 - 160 g/I = 13 - 16 g%) и кислородната вместимост на хемоглобина са най-съществените показатели за наличието на хемична хипоксия . Допълнителна информация за този тип хипоксия дава и кислородното съдържание на кръвта (СO2 ):

CO2 = O2 кап Hb HbO/ 100

За артериалната кръв то е ≈ 0,19 (19 vol%), a за венозната ≈ 0,14 (14 vol%).

Артерио-венозна кислородна разлика [(a - v)O2] - изчислява се по кислородното съдържание (СаО2 - CVO2  = 5 - 6 vol%) или по сатурацията на хемоглобина (HbaO2 -HbvO2 = 20 - 25 %). Въз основа на артерио-венозната разлика и артериалното кислородно съдържание се определя коефициентът на използване на кислорода (КИO2):

КИО2 = (a - v)O2, vol % / CaO2 * 100 = 25 - 33% (0.25 - 0.33).

Артерио-венозната разлика и КИO2 дават сведения за използването на кислорода от тъканите. Намалението на КИO2 говори за тъканна хипоксия, а неговото увеличение, съчетано с висока артерио-венозна разлика - за циркулаторна хипоксия от застоен тип.

Коефициентът на средното капилярно недонасищане с кислород дава информация за количеството на редуцирания хемоглобин в тъканните капиляр и, респ. за цианозата. Нормалната стойност на този показател е 0,035 (3,5 vol%).

Към лабораторно-функционалните параметри, характеризнращи интензивността и ефективността на тъканното дишане, спадат:

 • Консумация на кислород от митохондриите — VO2μ (атома) O2/mg митохондриален белтък, респ. грам свежа тъкан - параметър, определящ пряко интензивността на респирацията.
 • Отношението HADH+H+/NAD+ ce измерва обикновено с двойките лактат / пируват, α-глицерофосфат/дихидроксиацетонфосфат, β-хидроксибутират / ацетацетат и малат / оксалацетат. Съотношението на първите две двойки е свързано с rН ка цитоплазмата, а това на вторите - с гН на митохондриите.
 • Дихателният коефициент представлява отношението между интензивността на дишането при наличие и липса на АДФ и Ф. Той добре отразява дихателния контрол, респ. спрегнатостта на митохондриите.
 • Отношението Р/О (високоенергетични съединения/консумиран O2) в параметър, свързан с ефективността на окислителното фосфорилиране. Hopмално то е 3/1.
 • Фосфатният потенциал [АДФ и Ф/АТФ] характеризира съотношението между продукцията и използването на енергията в клетките. Той е главният регулатор на митохондриалния и цитоплазмения метаболизъм.


Кислородна консумация: в покой - 250 ml/min или 123 (94,9 - 152) ml/m2/min.

Кислородна утилизация

Утилизационен коефициент на кислорода в белите дробове. Той е равен на отношението С/А, т. е. отношението на консумираното количество кислород спрямо вентилираното количество въздух. Средна нормална стойност: 4 %.

Утилизационен коефициент на кислорода в тъканите . Той е равен на отношението С/В, т. е. отношението на консумирания кислород от тъканите спрямо наличния кислород в артериалната кръв. Средна нормална стойност: 36 %.

Р50 - това е числен израз на хемоглобиновата О2-свързваща способност, т. е. РО2, при което се насища с О2 50 % от хемоглобина. Нормалната стойност на Р50 е 3,53 кРа (26,5 mmHg), измерена при температура 37°С и рН = 7,40,

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари