Речник

азбестоза

на латински език: asbestosis
на английски език: asbestosis
свързани термини: 

вид пневмокониоза – професионално заболяване на белия дроб, причинено от продължително вдишване на азбестов прах; болестните изменения в белите дробове зависят от концентрацията на увреждащите субстанции във въздуха, продължителността на периода на експозиция

Реклама