Биологични константи

Вентилаторни нарушения (спирографски синдроми)

При нормалната белодробна вентилация (НБВ) динамичните и статичните белодробни показатели са над тяхната долна лимитна стойност.

Намалението на динамичните спирографски показатели - ФЕО1, експираторните дебити и др., и увеличението на ФОК, ОО (при нормални статични показатели) говорят за оформяне на запушващ тип вентилаторна недостатъчност (ЗТВН) - обструктивни заболявания.

Намалението на статичните показатели ТБК / ТТБК, % и ВК / ТВК, % - по-малки от 80 %, свидетелстват, че се развива ограничаващ тип вентилаторна недостатъчност (ОТВН) - рестриктивни заболявания. ОТВН корелира с понижение и на дифузионния капацитет на белите дробове (DLCO). Тестът на Тифно и моментните и средните дебити при истински ОТВН са нормални.

Съчетаното намаление на динамичните (посочени за ЗТВН) и статичните (за ОТВН) обеми и показатели говорят за наличие на смесен тип вентилаторна недостатъчност (СТВН).

СТВН бива три вида:

  • с доминиране на обструктивната компонента
  • с доминиране на рестриктивната компонентаи
  • еднакво са изразени и двете компоненти 

Възможни са и преходи към даден тип вентилаторна недостатъчност (Пр).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари