Биологични константи

Вентилаторни нарушения (спирографски синдроми)

При нормалната белодробна вентилация (НБВ) динамичните и статичните белодробни показатели са над тяхната долна лимитна стойност.

Намалението на динамичните спирографски показатели - ФЕО1, експираторните дебити и др., и увеличението на ФОК, ОО (при нормални статични показатели) говорят за оформяне на запушващ тип вентилаторна недостатъчност (ЗТВН) - обструктивни заболявания.

Намалението на статичните показатели ТБК / ТТБК, % и ВК / ТВК, % - по-малки от 80 %, свидетелстват, че се развива ограничаващ тип вентилаторна недостатъчност (ОТВН) - рестриктивни заболявания. ОТВН корелира с понижение и на дифузионния капацитет на белите дробове (DLCO). Тестът на Тифно и моментните и средните дебити при истински ОТВН са нормални.

Съчетаното намаление на динамичните (посочени за ЗТВН) и статичните (за ОТВН) обеми и показатели говорят за наличие на смесен тип вентилаторна недостатъчност (СТВН).

СТВН бива три вида:

  • с доминиране на обструктивната компонента
  • с доминиране на рестриктивната компонентаи
  • еднакво са изразени и двете компоненти 

Възможни са и преходи към даден тип вентилаторна недостатъчност (Пр).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари