Биологични константи

Левкоцити

Възрастова обусловеност на левкоцитите в периферната кръв (95% граници)
Възраст Общ брой левкоцити
х 109/l
Неутрофили, % Неутрофили
х 109/l
Еозинофили, % Еозинофили
х 109/l
Базофили, % Базофили 
х 109/l
Лимфоцити, % Лимфоцити
х 109/l
Моноцити % Моноцити
х 109/l
1 ден 9,4 - 34,0 61 5,0 - 21 2,4 0,05 - 1,0 0,5  0 - 0,3 31 2,0 - 11,5 5,8 0,2 - 3,1
1 месец 5,0 - 19,5 35 1,0 - 9,0 2,8 0,07 - 0,9 0,5 0 - 0,2 56 2,5 - 16,5 6,5 0,15 - 2,0
1 год. 6,0 - 17,5 31 1,5 - 8,5 2,6 0,05 - 0,7 0,4 0 - 0,2 61 4,0 - 10,5 4,8 0,05 - 1,1
2 год. 6,0 - 17,0 33 1,5 - 8,5 2,6 0,04 - 0,7 0,5 0 - 0,2 59 3,0 - 9,5 5,0 0,05 - 1,0
4 год. 5,5 - 15,5 42 1,5 - 8,5 2,8 0,02 - 0,65 0,6 0 - 0,2 50 2,0 - 8,0 5,0 0 - 0,8
6 год. 5,0 - 14,5 51 1,5 - 8,0 2,7 0,0 - 0,65 0,6 0 - 0,2 42 1,5 - 7,0 4,7 0 - 0,8
10 год. 4,5 - 13,5 54 1,8 - 8,0 2,4 0,0 - 0,65 0,5 0 - 0,2 38 1,5 - 6,5 4,3 0 - 0,8
14 год. 4,5 - 13,0 56 1,8 - 8,0 2,5 0,0 - 0,5 0,5 0 - 0,2 37 1,2 - 5,8 4,7 0 - 0,8
21 год. 4,5 - 11,0 59 1,8 - 7,7 2,7 0,0 - 0,45 0,5 0 - 0,2 34 1,0 - 4,8 4,7 0 - 0,8
Над 21 год. 3,5 - 10,5 59 1,2 - 7,6 2,4 0,0 - 0,397 0,6 0 - 0,11 31 1,02 - 3,34 6,5 0,06 - 0,84

Лефкоцитна формиула и други данни
Клетки Lippert et Lehman, 1978
SI единици
Lippert et Lehman, 1978
%
Процентно съотношение
Schiling
Процентно съотношение
Hellmeyer
Абсолютен брой Големина, μm Общ обем, ml
Неутрофилни гранулоцити 15
- млади 0,00 - 0,01 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 50 10 - 18 -
- пръчкоядрени 0,03 - 0,05 3 - 5 3 - 5 2 - 3 80 - 400 10 - 15 -
- сегментоядрени 0,5 - 0,7 50 - 70 51 - 67 52 3000 - 6000 10 - 15 -
Базофилни гранулоцити 0 - 1 0,00 - 0,01 0 - 1 0 - 1 0 - 40 10 - 15 -
Еозинофилни гранулоцити 0,02 - 0,04 2 - 4 2 - 4 2,5 100 - 320 10 - 15 0,04
Лимфоцити 0,20 - 0,30 20 - 30 25 - 40 36 1000 - 2800 10 - 15 0,4
Моноцити 0,04 - 0,10 4 - 10 4 - 8 4 200 - 640 6 - 18 3
Плазмоцити - - - - 0 - 20 12 - 18 3


Живот и времетраене на отделните фази на узряването на левкоцитите

  • Неутрофилен миелоцит - 12ч.
  • Неутрофилен метамиелоцит - 12ч.
  • Неутрофилен пръчкоядрен - 36ч.
  • Неутрофилен сегментоядрен - 108ч.
  • Еозинофилен миелоцит - 8 - 12 дни
  • Лимфоцит - 10 - 15 дни до над 400 дни
 
Общ брой левкоцити в периферната кръв
95% граници Забележка
4,3 - 10,8 х 109/l -
4,8 - 10,8 х 109/l Удвояват се след физически усилия
4,0 - 8,0 x 109/l -
2,8 - 11,2 x 109/l Широки граници
5,0 - 8,0 x 109/l Ниски граници


При пушачи, проследени както групово, така и лонгитудинално, се покачва достоверно общият брой левкоцити, лимфоцити и неутрофилни гранулоцити (Winkel et al., 1981).
 

Интериндивидуални колебания в броя на белите кръвни клетки, проследени за 6 мес. при 20 здрави доброволци (Raun et al., 1982)
Вид клетки 95% граници Вариабилност
Левкоцити 3 - 10 x 109/l 68%
Пръчкоядрени гранулоцити 0 - 4 x 109/l Незначима
Сегментоядрени гранулоцити 36 - 76 x 109/l 43%
Еозинофилни гранулоцити 0 - 9 x 109​​​​​​9/l 41%
Лимфоцити 17 - 58 x 109/l 48%
Моноцити 0 - 13 x 109/l Незначима

 


Диференциално броене на лефкоцитите в периферна кръв (95% граници)
Вид клетки Пол Пенев и др. Пол Меншиков, 1982
Пръчковидни гранулоцити м + ж 0,47 - 7,77 м
ж
1 - 6
3 - 5
Сегментоядрени гранулоцити м + ж 35,7 - 75,8 м
ж
47 - 72
50 - 70
Еозинофилни гранулоцити м + ж 0,12 - 6,35 м
ж
0,5 - 5,0
2,0 - 4,0
Базофилни гранулоцити м + ж 0,03 - 2,08 м + ж 0 - 1
Моноцити м
ж
3,38 - 11,3
1,84 - 10,6
м
ж
3 - 11
4 - 10
Лимфоцити м + ж 13,5 - 52,1 м
ж
19 - 37
20 - 30

 

Стойности (% и абсолютни) при нормална хемограма (Добрева, 1984)
Клетки Касирский и 
Алексиев, %
Чилов, % Wintrobe, % Ноев, % Miale, % Абсолютен бр.
по Begemann, средно

Абсолютен бр.
по Begemann, граници

Пръчкоядрени (ST) 3 - 6 3 - 8  3 - 5 0,5 - 1,5 8 300 120 - 450
Сегментоядрени неутрофили (Seg) 54 - 62 60 - 80 54 - 62 54 - 62 50 4000 2000 - 6000
Еозинофили (Eo) 2 - 4 2 - 6 1 - 3 0,5 - 2,0 2,5 200 80 - 360
Базофили (Ba) 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0,75 0,5 25 -
Моноцити (Mo) 4 - 8 2 - 6 3 - 7 2 - 4 5 375 -
Лимфоцити (Ly) 23 - 25 20 - 40 25 - 33 20 - 40 34 - 40 2100 1000 - 3600
 
Възрастови промени на стойностите на лимфоцитите (Добрева, 1984) 
Възраст % на хемограмата Среден брой х 109/l Абсолютен брой
Новородено 3 +/- 5 5,5 5500
24ч. 31 5,8 5800
Първа седмица 41 5 5000
Първи месец 56 +/- 15 6 6000
Шести месец 61 7,3 7300
Първа година 61 7 7000
Втора година 59 6,3 6300
Четвърта година 50 +/- 15 4,5 4500
Шеста година 42 3,5 3500
Осма година 39 3,3 3300
Шестнайста година 35 +/- 10 2,8 2800
Двайста година 34 +/- 10 2,5 2500

Пролимфоцити: 40 %, лимфоцити; 52 %, стромни клетки; до 5 %, макрофаги, вкл. фоликулни макрофаги ("starry sky cells"), фибробласти и фиброцити, ендотелни клетки, вазални клетки (еритроцити, тромбоцити, гранулоцити), липоцити, синусии хистиоцити.

 

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари