Биологични константи

Имуноглобулини

95% граници, g/l

Възраст Пол Брой IgG IgA IgM Метод

Използвани съкращения за означение на методите:
ИНМ – имунонефелометрия
РИД - радиална имунодифузия

Пъпна връв м + ж 50 6,36 - 16,1 0,014 - 0,033 0,063 - 0,25 ИНМ
До 1 мес. м + ж 50 2,51 - 9,06 0,013 - 0,53 0,20 - 0,87 ИНМ
До 2 мес. м + ж 50 2,06 - 6,01 0,028 - 0,47 0,17 - 1,05 ИНМ
До 3 мес. м + ж 50 1,76 - 5,81 0,046 - 0,66 0,24 - 0,89 ИНМ
До 4 мес. м + ж 50 1,96 - 5,58 0,044 - 0,73 0,27 - 1,01 ИНМ
До 5 мес. м + ж 50 1,72 - 8,14 0,081 - 0,84 0,33 - 1,08 ИНМ
До 6 мес. м + ж 50 2,15 - 7,04 0,081 - 0,86 0,35 - 1,02 ИНМ
7 - 9 мес. м + ж 50 2,17 - 9,04 0,011 - 0,90 0,34 - 1,26 ИНМ
10 - 12 мес. м + ж 50 2,94 - 10,7 0,16 - 0,84 0,41 - 1,49 ИНМ
1 год. м + ж 50 3,45 - 12,1 0,14 - 1,06 0,43 - 1,73 ИНМ
2 год. м + ж 50 4,24 - 10,5 0,14 - 1,23 0,48 - 1,68 ИНМ
3 год. м + ж 50 4,41 - 11,4 0,22 - 1,59 0,47 - 2,00 ИНМ
4 - 5 год. м + ж 50 4,63 - 12,4 0,29 - 1,54 0,43 - 1,96 ИНМ
6 - 8 год. м + ж 50 6,33 - 12,8 0,33 - 2,02 0,48 - 2,07 ИНМ
9 - 10 год. м + ж 50 6,08 - 15,7 0,45 - 2,36 0,52 - 2,42 ИНМ
Възрастни м + ж 120 6,39 - 13,5 0,70 - 3,12 0,56 - 3,52 ИНМ
18 - 59 год. м + ж 60 6,23 - 14,6 0,47 - 2,77 0,34 - 1,90 РИД
Възрастни м + ж 55 8,9 - 18,0 1,59 - 1,95 1,34 - 1,67 РИД
Възрастни м + ж 16 11,0 1,9 1,3 РИД
Възрастни м 122 5,7 - 21,6 0,50 - 3,25 0,45 - 4,05 ИНМ
Възрастни ж 122 5,4 - 16,4 0,62 - 3,50 0,65 - 3,35 ИНМ
Обобщени данни м + ж - 8,0 - 18,0 0,4 - 4,5 0,60 - 2,50 -
Обобщени данни м + ж - 5,5 - 16,6 0,66 - 3,44 0,39 - 2,90 -

Интериндивидуални вриации при 20 здрави, изследвани в продължение  на 6 мес. (113 определяния на всеки), показват следната варнабилност (Raun et. al., 1982):

 • за IgG - 70 % (7,7 - 14,6 g/l)
 • за IgA - 86 % (0,37 - 2,4 g/l)
 • за IgM - 86% (0,22 - 1,35 g/l)

Субкласове на:

IgG (95% граници)

 • IgG1: 6,7 - 10,5 g/l
 • IgG2: 2,5 - 4,2 g/l
 • IgG3: 0,5 - 1,0 g/l
 • IgG4: 0,3 - 0,7 g/l

IgD (95% граници)

 • 43 - 81 mg/l (Чернов и др.)
 • 17 - 400 mg/l (Brown et al., 1982)

IgE (95% граници)

 • 17 - 450 μg/l (Brown et al., 1982) - покачват се при астма, емфизем, паразитози

β2 - микроглоболин (95% граници)

 • 0,8 - 2,4 mg/l - покачва се при кадмиево отравяне и тубулна протеинурия

Увеличение на IgG

 • Поликлонална гамапатия от различен произход
 • Моноклонална гамапатия (мултиплен миелом)
 • Чернодробни заболявания
  • хроничен хепатит
  • хроничен персистиращ хепатит
  • хроничен прогресиращ хепатит (силно)
  • първична билиарна цироза

Увеличение на IgA

 • Хиперимунни състояния със засягане на лигавиците
 • Чернодробни заболявания
  • хроничен прогресиращ хепатит
  • токсична хепатоцироза
  • прогресираща хепатоцироза
  • първична билиарна цироза
  • хроничен алкохолизъм

Увеличение на IgM

 • Макроглобулинемия на Waldenstrom
 • Вторични макроглобулинемии
  • неоплазми
  • карциноми
  • кала-азар
  • токсоплазмоза
  • мултиплен миелом
  • малигнени лимфоми и саркоми
  • левкози
  • тезауризмози
  • хроничен хепатит и цироза
  • нефротичен синдром
  • вроден сифилис
  • колагенози
  • ревматоиден артрит
  • Periarteriitis nodosa
  • Erythematodes disserainatus

Намаление на имуноглобулините

 • Вродени имунодефицитни състояния
 • Придобити хипогамаглобулинемии при токсични увреждания на костния мозък
 • Генерализирани хипопротеинемии
  • недохранване
  • продължителни хронични инфекции
  • хронична загуба на белтъци (ентеропатии, нефротичен синдром - загуба предимно на IgG)
  • лимфоидни неоплазми и уремия (намаление предимно на IgA и IgM)
  • ревматоиден артрит, продължителни хронични ринити, синуити, бронхити и отити (намалеиие предимно на IgA)

Криоглобулини

Вид циркулиращи имунни комплекси, които нормално не се установяват

Наличие

 • Есенциална криоглобулинемия
 • Колагенози
 • Ревматизъм
 • Ревматоиден артрит
 • Periarteriitis nodosa
 • Erythematodes disseminatus
 • Синдром на Raynaud
 • Чернодробни заболявания
  • хепатити
  • цирози
  • системни кръвни заболявания
  • Erithraemia vera
  • лимфаденоза
  • лимфосарком
  • миеломна болест
  • макроглобулинемия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари