Биологични константи

Хаптоглобини

g/l
(стохиометрично свързват хемоглобина в плазмата)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* фенотип 1 - 1
** фенотип 2 - 1
*** фенотип 2 - 2
Използвани съкращения за означение на методите:
РИД – радиална имунодифузия

Възрастни м + ж - 0,96 - 2,02 РИД
Възрастни м + ж - 0,21 - 1,95 РИД
Възрастни м + ж - 1,00 - 3,00 РИД
Възрастни м + ж - 1,00 - 3,00 РИД
Възрастни м + ж - 0,8 - 2,1* -
Възрастни м + ж - 0,7 - 3,4** -
Възрастни м + ж * 0,1 - 2,1*** -

Интериндивидуална вариабилност до 85 % (5 - 33 μmol/l) при 20 здрави„ проследени в продължение на 6 мес. (116 определения на всеки) (Raun et al., 1982).

Увеличение

  • Остри възпалителни процеси (белтък на "острата фаза")
  • Неоопластични инфилтрации с деструкция на тъкани
  • Тъканна дегенерация

Намаление

  • Вътресъдова хемолиза
  • Хемоглобинурия при усилие
  • Пароксизмална нощна хемоглобинурия
  • Витамин B12 недоимъчна анемия
  • Хепатоцелуларна недостатъчност

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари