Биологични константи

Хаптоглобини

g/l
(стохиометрично свързват хемоглобина в плазмата)

Възраст Пол Брой 95% граници Метод

* фенотип 1 - 1
** фенотип 2 - 1
*** фенотип 2 - 2
Използвани съкращения за означение на методите:
РИД – радиална имунодифузия

Възрастни м + ж - 0,96 - 2,02 РИД
Възрастни м + ж - 0,21 - 1,95 РИД
Възрастни м + ж - 1,00 - 3,00 РИД
Възрастни м + ж - 1,00 - 3,00 РИД
Възрастни м + ж - 0,8 - 2,1* -
Възрастни м + ж - 0,7 - 3,4** -
Възрастни м + ж * 0,1 - 2,1*** -

Интериндивидуална вариабилност до 85 % (5 - 33 μmol/l) при 20 здрави„ проследени в продължение на 6 мес. (116 определения на всеки) (Raun et al., 1982).

Увеличение

  • Остри възпалителни процеси (белтък на "острата фаза")
  • Неоопластични инфилтрации с деструкция на тъкани
  • Тъканна дегенерация

Намаление

  • Вътресъдова хемолиза
  • Хемоглобинурия при усилие
  • Пароксизмална нощна хемоглобинурия
  • Витамин B12 недоимъчна анемия
  • Хепатоцелуларна недостатъчност

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари