Биологични константи

Ензими - норма и патологични отклонения

Все още повечето ензими се измерват по количеството каталитична активност: превръщането на 1 mol субстрат за Is (katal) или превръщането на 1 μmol субстрат за 1 min (международна единица U). И двете единици се приемат от SI (nkat x 0,06 = международни единици (U), U x 16,67=nkat).

Фактори за превръщане на някои тривиални единици в международни

Ензими Тривиални названия Фактор
Фосфатази Bessey - Lowry - Brock 16,67
Фосфатази Bodansky 5,37
Фосфатази Schinowara - Jones - Reinhart 5,37
Алкална фосфатаза King - Armstrong 7,10
Кисела фосфатаза King - Armstrong 1,77
Кисела фосфатаза King - King 1,77
Алдолаза Sibley - Lehninger 0,74
Амилаза Somogy (амилокластични) 1,85
Амилаза Somogy (сахарогенни) 20,6
Лактадехидрогеназа Wroblewski 0,482
Малатдехидрогеназа Wacker - Ulmer - Velee 0,482
Хидроксибутиратдехидрогеназа Rosalki - Wilkinson 0,482
Аминотрансфераза Bucher 18,2
Аминотрансфераза Amelung - Horn 16,67

Относителна активност - U/g белтък. Молекулна активност - числото молекули субстрат, преобразувани за 1 min от 1 молекула ензим (Biochem. Soc, Biochem. J., 1976, 153, 1).

Коефициенти за превръщане на ензкмната активност, измерена при различни температури. Активността при 25 °С е взета за единица

Е. С. шифър Наименование 30оС 37оС
3.5.4.4. аденозиндезаминаза 1,35 2,18
2.6.1.2. аланинаминотрансфераза 1,37 2,08
3.1.3.1. алкална фосфатаза 1,22 1,64
3.4.11.1. аминопептидаза 1,54 2,63
3.1.1.2. арилестераза 1,10 1,20
2.6.1.1. аспартатаминотрансфераза 1,37 2,08
2.3.2.2. γ-глутамилтрансфераза 1,37 1,79
1.4.1.2. глутаматдехидрогеназа 1,23 1,61
3.1.3.2. кисела фосфатаза 1,49 2,08
2.7.3.2. креатинкиназа с активатор ацетилцистеин 1,56 2,44
2.7.3.2. креатинкиназа с активатор глутатион 1,47 2,52
1.1.1.27. лактатдехидрогеназа 1,33 1,92
1.1.1.37. малатдехидрогеназа 1,47 2,50
3.5.1.5. уреаза 1,28 1,56
1.1.1.27. хидроксибутиратдехидрогеназа 1,18 1,30
3.1.1.8. холинестераза 1,24 1,55

Много често различията в референтните граници се дължат на различните температури, естеството на използваните субстрати, хромогени и активатори в наборите на различни фирми. Ето защо референтните граници за ензими трябва да се приемат с внимание.

Произход на някои ензими в плазмата

Локализация Шифър Наименование
Специфични за плазмата ензими 3.1.1.8.

холинестераза, церулоплазмин, лецитин-холестеролацклтрансфераза, 
протеазни фактори на кръвосъсирването (протромбин, фактор V, VII, X и др.)

Клетъчни ензими
- цитоплазмени 1.1.1.27. лактатдехидрогеназа
- цитоплазмени 2.6.1.2. аланинаминотрансфераза
- цитоплазмени 2.6.1.1. 66% от аспартатаминотрансферазата
- цитоплазмени 3.4.11.1. левцинаминопептидаза (класическа)
- цитоплазмени 2.7.3.2. креатинкиназа
- цитоплазмени 4.1.2.13. фруктозо - 1,6 - дифосфаталдолаза
- митохондриални 1.4.1.3. глутаматдехндрогеназа
- митохондриални 2.6.1.1. 33% от аспартатаминотрансферазата
- свързани с мембрани 2.3.2.2. γ-глутамилтрансфераза
- свързани с мембрани 3.1.3.1. алкална фосфатаза
- свързани с мембрани 3.4.11.2. аланинаминопептидаза
- екскреторни 3.2.1.1. α-амклаза
- екскреторни 3.4.21.1. химотрипсин
- екскреторни 3.4.21.4. трипсин
- екскреторни 3.1.1.3. липаза

Време на полуразпад на някои ензими в серума

Ензими в серума Време на поуразпад
Аспартатаминотрансфераза 17 +/- 5 h
Аланинаминотрансфераза 47 +/- 10 h
Глутаматдехидрогеназа 18 +/- 1 h
Лактатдехидрогеназа (H4 изоензим) 113 +/- 60 h
Лактатдехидрогеназа (М4 изоензим) 10 +/- 2 h
Креатинкиназа 15 h
Алкална фосфатаза 3 - 7 дни
γ-глутамилтрансфераза 3 - 4 дни
Холинестераза 10 дни
α-амилаза 3 - 6 h
Липаза 3 - 6 h

Най-често използвани ензими за диагностика на вътрешни заболявания

Заболяване Ензими
Остър вирусен хепатит аланинаминотрансфераза
аспартатаминотрансфераза
Алкохолен черен дроб аспартатаминотрансфераза
глутамилтрансфераза
Мастна инфилтрация на черния дроб аланинаминотрансфераза
холинестераза (намаление)
Хроничен хепатит аспартатаминотрансфераза
холинестераза (намаление)
класическа левцинаминопептидаза
Обструктивна жълтеница аланинаминотрансфераза
глутаматдехидрогеназа
алкална фосфатаза
γ-глутамилтрансфераза
Чернодробен тумор аспартатаминотрансфераза
глутаматдехидрогенеза
γ-глутамилтрансфераза
Инфаркт на миокарда креатинкиназа
аспартатаминотрансфераза
хидроксибутиратдехидрогеназа
лактатдехидрогеназа
Панкреатит (остър) амилаза
липаза
Анемии лактатдехидрогеназа
хидроксибутиратдехидрогеназа
аспартатаминотрансфераза
Миопатии креатинкеназа
лактатдехидрогеназа
фруктозо-1,6-дисфосфаталдолаза
аспартатаминотрансфераза
Генетални тумори аланинаминопептидаза
лактатдехидрогеназа
алкална фосфатоза
холинестераза
аминотрансферази
Костни заболявания алкална фосфатаза
Карцином на простатата кисела фосфатаза

С достъпен набор от 12 - 15 ензима може да се достигне задоволителна диагностика на по-често срещаните заболявания.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари