Законодателство

Клинична пътека № 022. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Приложение № 16. Клинични пътеки

Източник(ци):
Реклама