Законодателство

Приложение № 4. Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 01 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, бр. 77 от 08 септември 2023 г.

Източник(ци):
Реклама