Законодателство

Медицински стандарт „Психиатрия“

Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 78 от 7 септември 2004 г., изм. ДВ, бр. 69 от 3 септември 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г.

Реклама