Законодателство

Медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“

Наредба № 16 от 4 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама