Законодателство

Медицински стандарт „Медицинска онкология“

Наредба № 30 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 60 от 3 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама