Законодателство

Медицински стандарт „Клинична лаборатория“

Наредба № 35 от 6 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама