Лекарства и добавки

Авиган таблети 200 мг

Рейтинг: 4.5 (8 гласа)
0.00 лв.
Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg)
Име на английски език:

Avigan tablets 200 mg

Активни съставки:

фавипиравир (favipiravir)

Фармакокинетика

Пациенти с чернодробна дисфункция

При перорално приложение на фавипиравир (favipiravir) при пациенти с леко и умерено увреждане на чернодробната функция (по 6 пациенти от клас А и В по Child – Pugh) в доза 1200 mg два пъти дневно за 1 ден и 800 mg два пъти дневно за още 4 дни, на 5-ия ден Cmax и AUC са били повишени приблизително 1.6, съответно 1.7 пъти при пациенти с леко увреждане на чернодробната функция и 1.4, респективно 1.8 пъти при пациенти с умерено увреждане на чернодробната функция (в сравнение със здрави възрастни). При перорално приложение на фавипиравир (favipiravir) при пациенти с тежко увреждане на чернодробната функция (4 пациенти от клас С по Child – Pugh) в доза 800 mg два пъти дневно в продължение на 1 ден 400 mg два пъти дневно в продължение на 2 дни, на 3-ия ден Cmax и AUC са били повишени приблизително 2.1- и съответно 6.3-кратно (в сравнение със здрави възрастни).

Показания

Нови или нововъзникващи грипни вирусни инфекции (в случаите, в които другите противогрипни антивируси средства не са ефективни или не са достатъчно ефективни).

Противопоказания

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) е противопоказан при следните пациенти:

  • Жени, за които се знае или се подозира, че са бременни (при проучвания върху животни са наблюдавани ранна ембрионална смърт и тератогенност).
  • Пациенти с анамнеза за свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарството.

Забележка: Използвайте съгласно лекарските указания.

Специални предупреждения и предпазни мерки

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) е лекарство, чиято употреба се допуска само когато е налице огнище на нова или нововъзникнала грипна вирусна инфекция, при която другите противогрипни антивирусни средства не са ефективни или не са достатъчно ефективни, и правителството реши да използва лекарството като противодействие срещу такива грипни вируси. Когато се вземе решение за прилагане на лекарството, се запознайте с най-новата информация, включително правителствените насоки за противодействие срещу такива грипни вируси, и предписвайте само на подходящи пациенти.

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) не е ефективен при бактериални инфекции.

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) не е прилаган при деца.

Приложение

Обичайната доза на фавипиравир (favipiravir) за възрастни е 1600 mg перос два пъти дневно през първия ден, след което – 600 mg перос два пъти дневно за 4 дни. Целият лечебен курс трябва да продължи 5 дни.

Предпазни мерки: Приложението трябва да започне незабавно след появата на грипоподобните симптоми.

Употреба в напреднала възраст

Тъй като възрастните хора често имат редуцирани физиологични функции, при тях Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) трябва да се прилага с внимание, като се наблюдава общото им състояние.

Педиатрична употреба

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) не е прилаган при деца.

(В едномесечно проучване с малки кучета (на 8-седмична възраст) са докладвани случаи на смърт след 20-ия ден при доза (60 mg/kg/ден), по-ниска от леталната за млади кучета (на възраст 7 до 8 месеца). Съобщено е за анормална походка, атрофия и вакуолизация на скелетномускулни влакна и дегенерация/некроза/минерализация на папиларни мускули при малки животни (6-дневни плъхове и 8-седмични кучета.)

Бременност

Не прилагайте Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) при жени, за които е известно или се подозира, че са бременни.

(При изпитвания върху животни с дозови нива, подобни на или по-ниски от клиничните, са наблюдавани случаи на ранна ембрионална смърт (плъхове) и тератогенност (маймуни, мишки, плъхове и зайци.)

Кърмене

Когато прилагате Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) при кърмачки, инструктирайте ги да преустановят кърменето.

(Установено е, че основният метаболит на Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg), хидроксилираната му форма, се излъчва в кърмата.)

Фертилитет

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) се излъчва в спермата. Когато прилагате медикамента при пациенти от мъжки пол, разяснете им подробно рисковете и ги инструктирайте внимателно да използват най-ефективните методи за контрацепция при сексуални контакти по време на лечението и 7 дни след края му (мъжете трябва да носят презерватив). Освен това ги инструктирайте да се въздържат от полов акт с бременни жени.

При опити с животни са наблюдавани хистопатологични промени на тестисите при плъхове (на 12 седмици) и млади кучета (на 7 до 8 месеца) и патологични находки в спермата при мишки (на 11 седмици) с възстановяване или тенденция към възстановяване след прекратяване на приложението.

Взаимодействия

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) не се метаболизира от цитохром P450 (CYP), а предимно от алдехидоксидазата (AO) и частично от ксантиноксидазата (XO). Медикаментът инхибира AO и CYP2C8, но не индуцира CYP.

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) трябва да се прилага с внимание при едновременно приложение със следните лекарства:

Лекарства Признаци, симптоми и лечение Механизъм и рискови фактори
pyrazinamide Нивото на пикочната киселина в кръвта се повишава. Когато са били приложени пиразинамид в доза 1.5 g веднъж дневно и АВИГАН в доза 1200 mg два пъти дневно през първия ден и 400 mg два пъти дневно през следващите 4 дни, нивото на пикочната киселина в кръвта е било 11.6 mg/dL при самостоятелното приложение на пиразинамид и 13.9 mg/dL при комбинираното му приложение с АВИГАН Реабсорбцията на пикочната киселина в бъбречните тубули се усилва допълнително
repaglinide Плазменото ниво на репаглинид може да се повиши и да се проявят нежеланите му ефекти Вследствие инхибирането на CYP2C8 се повишава плазменото ниво на репаглинид
theophylline Плазменото ниво на АВИГАН може да се повиши и да се проявят нежеланите му ефекти Взаимодействието с XO може да доведе до повишаване плазменото ниво на АВИГАН
famciclovir, sulindac Ефикасността на тези медикаменти може да намалее Инхибирането на AO от АВИГАН може да резултира в понижени плазмените нива на активните метаболити на тези медикаменти

Нежелани реакции

Авиган таблети 200 мг (Avigan tablets 200 mg) никога не е прилаган в одобрената доза. В японските клинични проучвания и глобалното проучване във фаза III (проучвания, проведени с дози, по-ниски от одобрената дозировка) са наблюдавани нежелани реакции при 100 от 501 лица (19.96%), при които е оценявана безопасността (включително отклонения в резултатите от лабораторни изследвания). Честите нежелани реакции включват: повишаване нивото на пикочната киселина в кръвта при 24 лица (4.79%), диария при 24 лица (4.79%), намаляване броя на неутрофилите при 9 лица (1.80%), повишаване на AST (GOT) при 9 лица (1.80%), повишаване на ALT (GPT) при 8 лица (1.60%).

Клинично значими нежелани реакции (подобни медикаменти)

Следните клинично значими нежелани реакции са докладвани за други противогрипни антивирусни средства. Пациентите трябва да бъдат проследявани внимателно и ако бъде наблюдавано каквото и да е отклонение, лечението трябва да бъде прекратено и да бъдат предприети необходимите мерки.

  1. Анафилактичен шок
  2. Пневмония
  3. Фулминантен хепатитт, чернодробна дисфункция, жълтеница
  4. Токсична епидермална некролиза (TEN), окуломукокутанен синдром (синдром на Stevens – Johnson))
  5. Остро бъбречно увреждане
  6. Понижен брой на левкоцитите, неутрофилните гранулоцити и тромбоцитите
  7. Неврологични и психиатрични симптоми (нарушено съзнание, атипично поведение, делир, халюцинации, объркване, конвулсии и др.)
  8. Хеморагичен колит

Други нежелани реакции (наблюдавани при японските клинични проучвания и глобалното проучване във фаза III – проучвания, проведени с дози, по-ниски от одобрената дозировка)

Ако се появят следните нежелани реакции, трябва да се вземат мерки в съответствие със симптомите.

  ≥ 1% 0.5 – < 1% < 0.5%
Свръхчувствителност   обрив екзема, сърбеж
Чернодробни повишени AST (GOT), ALT (GPT) и γ-GTP   повишени серумни ALP и билирубин
Гастроинтестинални диария (4.79%) гадене, повръщане, коремна болка коремен дискомфорт, дуоденална язва, хематохезия, гастрит
Хематологични понижен брой на левкоцитите и неутрофилните гранулоцити   повишен брой на левкоцитите и моноцитите, понижен брой на ретикулоцитите
Метаболитни разстройства повишени пикочна киселина (4.79%) и триглицериди в кръвта наличие на глюкоза в урината понижен серумен калий
Респираторни     астма, орофарингеална болка, ринит, назофарингит
Други     повишена серумна CK (CPK), наличие на кръв в урината, полипи на сливиците, пигментации, дисгеузия, синини, замъглено зрение, болки в очите, световъртеж, надкамерни екстрасистоли
Кратка характеристика на продукта
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!