Речник

Реактивни изменения

Острите бактериални инфекции водят до типични изменения в белите кръвни клетки, както и в серумните белтъци.

Могат да бъдат разграничени три фази:

1. Фаза на „борба“ на неутрофилите с инфекцията:

 • гранулоцитоза и увеличаване на алфа2-глобулините
 • олевяване
 • токсични гранулации в неутрофилите (също и при липса на левкоцитоза!)

2. Моноцитна фаза на превъзмогване на инфекцията с увеличаване на алфа2- и гамаглобулините

3. Лимфоцито-еозинофилна фаза на оздравяване с увеличаване на гамаглобулините

Диференциална диагноза на гранулоцитозата (неутрофилията), тоест на увеличаването на неутрофилните гранулоцити > 7500/mcl

1. Диференциална диагноза според патогенезата:

 • Увеличено образуване и отдаване (костен мозък - кръв) при: инфекции, полицитемия, тумори, лечение с кортикостероиди, отделяне на адреналин (стрес)
 • Изместване на пристенния "pool" към циркулиращия при: инфекции, интоксикации, хипоксия, отделяне на адреналин.
 • Възпрепятстване придвижването на клетките от циркулиращия към пристенния "pool" при продължителна терапия с кортикостероиди

2. Диференциална диагноза според етиологията:

 • Физиологично: при новородени, стрес
 • При инфекции: особено бактериални; има и изключения с нормален или намален брой на гранулоцитите, напр. тиф, бруцелоза
 • При възпаления: ревматизъм, колагенози, панкреатит, абсцеси
 • Неоплазми: миелопролиферативни заболявания
 • При тъканни увреди: миокарден инфаркт, белодробен инфаркт, изгаряния и други
 • При метаболитни нарушения: подагрозен пристъп, тиреотоксична криза, диабетна и уремична кома
 • При медикаменти: напр. кортикостероиди, адреналин, литий
 • Други: след спленектомия, след колики, остри кръвоизливи, остра хемолиза, травми, шок, тютюнопушене

Диференциална диагноза на еозинофилията, тоест на повишаването на еозинофилните гранулоцити > 450/mcl

 • Лимфоцито-еозинофилна фаза на оздравяване след бактериални инфекции
 • Алергични заболявания
 • Паразитните заболявания протичат с изразена еозинофилия, напр. хелминтни заболявания, включително и еозинофилен белодробен инфилтрат (при преминаването на аскаридните ларви през белия дроб), трихинелоза и други
 • Хронични кожни заболявания
 • Неоплазми: напр. M. Hodgkin, миелопролиферативни заболявания, генерализирани малигнени заболявания
 • Други причини, напр. Panarteriitis nodosa, ендокардит на Loeffler, M. Addison и други
Реклама