Речник

афазия

на латински език: aphasia
на английски език: aphasia

загуба на способността за говорене или за разбиране на речта. различават се моторна афазия (нарушена е способността за говорене при запазена способност за разбиране на чуждата реч), сензорна афазия (загуба на способността да се разбира значението на думите при запазен слух), синтаксична афазия (неспособност да се подреждат думите в последователности).

Афазията представлява езиково нарушение - загуба или увреждане на способността да се създава езикова продукция и/или да се разбира чужда реч. Причинява се от специфична мозъчна увреда, най-често в езиковите центрове на мозъка (зона на Брока и зона на Вернике), които са локализирани в лявото мозъчно полукълбо, макар че съществуват твърдения, според които при малка част от хората, част от езиковите функции се осъществяват и от дясната хемисфера. Увреждането на тези езикови структури може да бъде причинено от инсулт или от травматични увреждания на мозъка. Афазията също може да се развие и постепенно при туморни образувания в мозъка. В зависимост от областта и обема на увредата някои от афатиците например биха могли да са способни да говорят, но не и да пишат или обратно; или пък да разбират добре чужда реч, но самите те да се затрудняват да се изкажат. Нарушението може да се прояви и в различни нарушения на способностите за четене, писане или разбиране. Афазията може да е съпроводена с различни речеви разстройства, като дизартрия или апраксия, които също са резултат от увреждането на мозъка. Когато мозъчното поражение настъпи при малки деца е възжоно мозъкът да се преустрои, използвайки различни области за говорна продукция и да възстанови нарушената функция. В това отношение мозъкът при възрастните индивиди е чувствително по-малко "пластичен". Съществуват много инструменти и методики за диагностика на афазията, при които в различна степен се обхващат основните компоненти на езика и комуникацията. Съществуват множество класификационни модели, но най-популярни са този на Лихтхайм- Вернике и на Лурия, които до голяма степен корелират.

Класификация по Лихтхайм-Вернике

 • Кортикална моторна афазия (афазия на Брока) Тя е най-често срещана. Увреждането е в фронталния дял на мозъка. Обикновено речта се характеризира с къси, но смислени фрази, които обаче се продуцират с голямо усилие. Наблюдава се и нарушена плавност на речта. Хората с такова увреждане често пропускат предлози, съюзи, глаголи, окончания за лице и число. Най-често разбират добре чужда реч. Осъзнават езиковото си нарушение и това им причинява сериозна емоционална потиснатост. Характерно за тях е и наличието на левостранна хемиплегия или парализа на дясната ръка или крак, поради това, че лявото мозъчно полукълбо контролира дясната половина на тялото.
 • Кортикална сензорна афазията (афазия на Вернике) Поражението е в темпоралния (слепоочния) дял на лявото мозъчно полукълбо. При страдащите от тази афазия е характерна речева продукция, характеризираща се с дълги, но безсмислени фрази (речева салата), изобилие от излишни думи и дори продуциране на нови "думи". Индивидите с афазия на Вернике срещат сериозни трудности в разбирането на речта и поради това често не осъзнават и собствените си грешки. При тях обикновено не се наблюдават нарушения в движенията на тялото, понеже локализацията на увредата не е в близост до дяловете, контролиращи телесните движения.
 • Транскортикална моторна афазия Увреждането е в префронталната (предна челна) зона на лявото мозъчно полукълбо. Характеризира се с подчертана липса на речева инициатива, изключително ограничени изразни средства, без да е нарушена граматическата структура. На въпроси отговарят с лаконични отговори, често съдържащи част от думите на въпроса, поради липсата на желание да създава собствена речева продукция. Същото се наблюдава и при писмената реч. Писането под диктовка не е засегнато. Напълно е запазено разбирането на чужда реч.
 • Транскортикална сензорна афазия Мозъчното поражение е в средно-темпораните (средно-слепоочни) отдели на лявото мозъчно полукълбо. Нарушено е както генерирането на собствена, така и разбирането на чужда реч. Обикновено е съхранено разбирането само на отделни думи. Няма нарушение на артикулацията или плавността на речта, но тя изобилства от граматически неточности, модифициранини или неточно употребени думи. Понякога речта е почти неразбираема. При спонтанно писане се наблюдава същото. Повторната реч не е нарушена, стига да разберат, че се изисква да повтаря. Въпреки че е повтарянето е прецизно, не разбират смисъла на това, което са повторили.
 • Проводникова афазия Поражението е в горно-темпоралните отдели на лявото мозъчно полукълбо. Спонтанната реч е до известна степен запазена, но тотално е нарушена е повторната реч. Разбират смисъла на фразата, но не могат да я повторят буквално. Наблюдават се и затруднения в назоваването на показани предмети.
 • Аномия Макар че в оригиналния модел на Лихтхайм-Вернике такава категория не присъства, често е добавяна от някои автори като част от класификацията. Увреждането е в задно-темпоралните отдели на лявото мозъчно полукълбо. Единствената проява е нарушената способност за назоваване на предмети. Страдащият от аномия не може да си спомни наименованията на предметите и компенсира с описание на тяхната функция. Например: "онова което реже", вместо "нож".

Класификация по Лурия

 • Еферентна моторна афазия = кортикална моторна афазия по Лихтхайм-Вернике
 • Аферентна моторна афазия
 • Динамична афазия = транскортилална моторна афазия по Лихтхайм-Вернике
 • Сензорно-акустична афазия = котрикална сензорна афазия по Лихтхайм-Вернике
 • Акустико мненстична афазия = транскортикална сензорна афазия по Лихтхайм-Вернике
 • Семантична афазия

Други класификации

Известни са класификациите на Head (вербална, синтактическа, номинална), Голдщайн (моторна, централна, сензорна), както и т. нар. Бостънска неокласическа класификация, която всъщност е ревизия на модела на Лихтхайм-Вернике.

 

източник:

Уикипедия

Реклама