Речник

аорта

на латински език: aorta, aorta abdominalis, aorta ascendens, aorta thoracica
на английски език: aorta, abdominal aorta, ascending aorta, thoracic aorta
свързани термини: 

главният артериален съд на големия кръг на кръ­вообращението; нейните разклонения стигат до всички части на тялото; абдоминална аорта: коремна аорта - крайната част на аортата, започва от hiatus aorticus на диафрагмата на нивото на ХІІ гръден прешлен и завършва на нивото на ІV поясен прешлен, където се разклонява на двете общи хълбочни артерии; възходяща аорта: началната част на аортата, започва от лявата сърдечна камера, върви нагоре до ІІ ребрен хрущял на гръдната кост, където преминава в аортната дъга; дълга е около 5-6 сm; торакална аорта: гръдна аор­та – започва от нивото на ІV гръден прешлен, преминава през hiatus aorticus на диафрагмата и се продължава от коремната аорта

Аортата (на гр. αορτή) е голям кръвоносен съд, който отвежда кръв от лявата камера на сърцето до съдовете на големия кръг на кръвообращението. Аортата е най-голямата артерия на тялото. При човек има диаметър от 2,5-3,5см и дължина от 30-40см. В началната си част е извита под формата на дъга, а останалата и права част стига до таза. Възходяща аорта (Aorta ascendens), която започва от лявата камера на сърцето и породължава почти вертикално нагоре. Тя е разделена от лявата камера чрез аортната клапа. Намира се изцяло в околосърдечната торбичка (перикард) и е с дължина само няколко сантиметра. Леко изпъкналата начална част на аортата (Bulbus aortae) се състои от трите аортни синуса (Sinus aortae), които са ограничени от свободния ръб на съответната аортна клапа и стената на аортата. От предния и левия синус водят началото си коронарните артерии (Arteriae coronales), които снабдяват сърдечния мускул. Аортната дъга (Arcus aortae) е продължение на възходящата аорта и се намира извън перикардната торбичка. Тя отвежда кръвта от възходящата в низходящата аорта. От аортната дъга водят началото си артериите за снабдяване на главата и горните крайници. Трите разклонения на аортната дъга са Truncus brachiocephalicus (за дясна ръка и дясната половина на главата), Arteria carotis communis sinistra (за лявата половина на главата) и Arteria subclavia sinistra (за лявата ръка), които са подредени най-често в този ред. При рентгенови снимки аортната дъга най-често се проектира върху второто ребро. На височината на 4. гръден прешлен аортната дъга преминава в гръдната аорта (Aorta thoracica). Низходящата аорта (Aorta descendens) достига до таза и се разделя на двете големи артерии на таза. Дължината ѝ е около 30см и се разделя на подчасти: Гръдна аорта (Aorta thoracica), която се намира изцяло в гръдния кош и дава съдове за снабдяване на белия дроб. След преминаването през диафрагмата (през Hiatus aorticus) на височина на 12. гръден прешлен, гръдната аорта преминава в Коремна аорта (Aorta abdominalis), която веднага след преминаването си през диафрагмата дава Truncus coeliacus за кръвоснабдяване на стомах, слезка, дванадесетопръстник, панкреас (задстомашна жлеза) и черен дроб. Отделят се и съдове за снябдяване на горната и по-голяма част на червата, на бъбрецита, на долната част на червата и на останалите органи на таза. Тази част на аортата се дели на височината на 4. поясен прешлен на двете общи хълбочни артерии (Arteria iliacae communes).

източник:

Уикипедия