Биологични константи

Ликвор

Количество ликвор

 • Деца: 80 - 92 ml
 • Възрастни: 110 - 160 ml

Разпределение на ликвора (ml):

 • странични стомахчета: 20 - 30
 • мозъчно субарахноидно пространство: 20 - 30
 • III - IV стомахче: 3 - 5
 • гръбначномозъчно субарахноидно пространство: 50 - 70

Самообновяване на ликвора

 • 3 - 7 пъти за 24h

Образуване на ликвор

 • 0,2 - 0,8 ml/min

Циркулация на ликвора

 • обемна скорост: 0,2 - 0,7 Ml/min 

Налягане на ликвора (легнало положение), кРа

 • Възрастни: 0,981 - 1,96
 • Деца: 0,441 - 0,981
 • Кърмачета: 0,294 - 0,588

Температура на ликвора

 • 37 - 37,5 оС

Относително тегло на ликвора

 • Лумбален: 1,005 - 1,009
 • Субокципитален: 1,003 - 1,007
 • Вентрикуларен: 1,002 - 1,004

Вискозитет

 • 1,01 - 1,06

Повърхностно напрежение

 • 70 - 71 dym/cm2

Криоскопична депресия

 • 0,52 - 0,60 оС

Електропроводимост

 • 1,05 * 10-2 - 2,00 10-2, Ω

Рефрактометричен индекс

 • 1,33502 - 1,33510

Осмолалитет

 • 320 mOsm/kg H2O

Брой формени елементи в ликвора

 • Вентрикуларен: до 1,0 * 106/l
 • Субокципитален: до 1,0 * 106/l
 • Лумбален: 6,0 *106/l
Възрастова обусловеност на броя формени елементи в ликвора
Възраст *104/l
0 - 3 мес. 20 - 25
3 мес. - 1 год. 14 - 15
 1 - 2 год. 11 - 14
2 - 5 год. 10 - 12
5 - 7 год. 8 - 10
7 - 10 год. 6 - 7
Над 10 год. 4 - 6

 

Диференциална характеристика на ликвора
Вид ликвор Общ брой, *104/l Лимфоцити Моноцити
Лумбален 0,0 - 0,6 0,50 - 0,70 0,30 - 0,50
Вентрикуларен 0,0 - 1,0 0,95 - 1,0 0,0 - 0,05
Субокципитален 0,0 - 2,0 0,85 - 0,95 0,05 - 0,15
Лумбален 2,0 - 4,0 0,70 - 0,90 0,10 - 0,30

 

Химичен състав на ликвора

Общ белтък (лумбален ликвор), g/l
Метод Средно (х¯) Обхват (x +/- 2S)
Нефелометричен 0,28 +/- 0,0222 0,16 - 0,35
Биуретов 0,278 +/- 0,025 0,15 - 0,36
Фолин - Ciocaltem 0,381 +/- 0,05 0,13 - 0,45
Ултравиолетов 0,35 +/- 0,032 0,13 - 0,44
Ponceau 0,306 +/- 0,064 0,178 - 0,434

 

Възрастова обусловеност на общия белтък в ликвора, g/l
Възраст, год.
0 - 10 0,282
11 - 20 0,363
21 - 30 0,380
31 - 40 0,392
41 - 50 0,414
51 - 60 0,535
61 - 70 0,418
71 - 80 0,428

 

Индивидуални белтъци в ликвора
Вид mg/l
Преалбумин 10,0 - 26,0
Албумин 70,0 - 350,0
α1-кисел гликопротеин 1,0 - 12,0
α1-антитрипсин 0,5 - 15,0
Хепатоглобин 0,5 - 2,50
Церупоплазмин 0,2 - 1,5
Хемопексин 0,0 - 1,5
Трансферин 10,0 - 36
α2-макроглобулин 2,0 - 7,0

 

Имуноглобулини в нормалния ликвор - имунодифузионен метод
Вид x¯ +/- 2S (mg/l)
IgG 5,0 - 50,0
IgA 0,5 - 5,0
IgM -
IgD -
IgE -

 

Свободни аминокиселини в ликвора (x¯+/-S), μmol/l
Вид μmol/l
Таурин 6,8 +/- 1,7
Фосфоетаноламин 6,0 +/- 1,1
Аспаргинова киселина 0,3 +/- 0,3
Треонин 27,7 +/- 4,7
Серин 24,7 +/- 4,7
Аспаргин 5,4 +/- 1,4
Глутаминова киселина 11,3 +/- 6,4
Глутамин 444,0 +/- 84,0
Пролин следи
Глицин 4,7 +/- 1,5
Аланин 23,2 +/- 5,1
α-аминомаслена 2,5 +/- 0,4
Цитрулин 1,5 +/- 0,5
Валин 15,0 +/- 2,8
Цистин 0,1 +/- 0
Метионин 1,9 +/- 0,7
Изолевцин 3,9 +/- 1,0
Левцин 10,9 +/- 1,0
Тирозин 6,4 +/- 1,5
Фенилаланин 6,5 +/- 1,2
Триптофан 1,3 +/- 1,4
Етаноламин 14,1 +/- 3,0
Орнитин 3,7 +/- 1,0
Лизин 21,7 +/- 3,7
Хистидин 11,9 +/- 1,7
Хомокарнозин 2,7 +/- 1,2
Аргинин 18,3 +/- 3,2

 

Други химични съставки на ликвора
Съставка Количество
Натрий 147,5 (139,9 - 156,1) mmol/l
Калий 2,9 (2,6 - 3,2) mmol/l
Калций 1,25 (1,1 - 1,4) mmol/l
Хлор 122,0 (117,0 +/- 127,0) mmol/l
Фосфор 0,8 (0,7 - 0,9) mmol/l
Урея 1,66 - 7,49 mmol/l
Амоняк 11,86 - 19,9 μmol/l
Креатин 35,1 - 137,3 μmol/l
Креатинин 44,2 - 194,5 μmol/l
Пикочна киселина 5,948 - 166,175 μmol/l
Глюкоза 2,22 - 4,44 mmol/l
Лактат 1,1 - 2,81 mmol/l
Пируват 0,07 - 0,150 mmol/l

 

Невромедиатори и др. в ликвора
Съставка μmol/l
Адреналин 8,2 х 10-4 - 1,6 х 103
Норадреналин 8,6 х 10 -4 - 4,7 х 10-3
Хомовалидинова киселина 0,27 - 0,49 mmol/l
Серотонин 3,4 х 10-3 - 7,9 х 10-3
Метоксихидроксифенилгликол 0,035 - 0,057
Хидроксииндолоцетна киселина 0,10 - 0,26

 

Липидни фракции в ликвора
Вид mg/l
Общи липиди 18,0 (10,0 - 28,0)
Общи фосфолипиди 4,84 (2,09 - 8,09)
Кефалин 1,20 (0,40 - 2,08)
Лицетин 2,00 (0,90 - 4,00)
Лизолецитини 0,20 (сл. - 0,38)
Сфигмомиелин 0,80 (0,50 - 1,50)
Сулфатиди 0,76 (сл. - 1,67)
Цериброзиди следи
Общ холестерол 4,30 (1,58 - 8,00)
Свободен холестерол 1,80 (0,70 - 5,06)
Естерен холестерол 3,50 (1,40 - 6,00)
Неутрални мазнини 4,17 (0,50 - 10,4)
Мастни киселини 9,80 (сл. - 17,38)

 

Ензими в ликвора
Вид U/l
Аденозиндезаминаза 0,0 - 0,26
Алдолаза (АДЛ) 0,013 - 0,665
Аденозин-5-трифосфатаза -
Амилаза 0,0 - 0,3
Аргиназа 0,0 - 0,5
Арилсулфатаза 0,0 - 4,0
Аминотрансферази
аспартатаминотрансфераза (АСТ) 0,0 - 10,0
аланинаминотрансфераза (АЛТ) 0,0 - 5,0
β-галактозидаза 0,0 - 0,6
Глюкозофосфатозомераза (ГФИ) 1,0 - 10,0
Глюкуронидаза 28,2 +/- 1,3
γ-глутамилпептидаза 5,9 +/- 1,6
γ-глутамилтранспептидаза 2,5 +/- 0,7
Естерази 75,0 +/- 1,8
Изоцитратдехидрогеназа 0,0 - 12,0
Креатининкеназа 0,0 - 0,06
Лактатдехидрогеназа 5,0 - 40,0
Левцинаминопептидаза 0,0 - 3,0
Малатдехидрогеназа 30,0 +/- 11,0
Пируваткинази 0,0 - 8,0
Рибонуклеаза 269 +/- 95
Алкална фосфатаза 0,0 - 6,0
Кисела фосфатаза 0,0 - 2,0
Холинестераза
обща 17,5 +/- 4,1
истинска 1,2 +/- 0,9
псевдо 11,3 +/- 2,9
Холинецетилаза 0,187 +/- 0,073

 

Основни параметри на киселинно-алкалното състояния на ликвора
Показател Стойности
pH 7,323 +/- 0,03
pCO2, kPa 5,777 +/- 0,454
pO2, kPa 7,570 +/- 0,817
HCO3-, mmol/l 21,64 +/- 1,65
Лактат, mmol/l 1,24 +/- 0,45

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари