Биологични константи

Класификация на основните киселинно-алкални отклонения

Метаболитнн отклонения

 • Метаболитна ацидоза
  • SB под 22; BE под минус 2,3; рН под 7,44
 • метаболитна ацидоза без респнраторна компенсация
  • SB под 22; BE под минус 2,3; РаСO2 над 4,79; рН под 7,36
 • метаболитна ацидоза с респираторна компенсация
  • SB под 22; BE под минус 2,3; РаСO2 под 4,79; рН под (равно) 7,44

 

 • Метаболитна алкалоза
  • SB над 26; BE над плюс 2,3; рН над 7,36 
 • метаболитна алкалоза без респираторна компенсация
  • SB над 26; BE над плюс 2,3; РаСО2 под 5,86; рН над 7,44
 • метаболитна алкалоза с респираторна  компенсация
  • SB над 26; BE над плюс 2,3; РаС02 над 5,86; рН над (равно) 7,36

Респираторни отклонения

 • Респираторна ацидоза
  • РаСО2 над 5,86; рН под 7,44
 • респираторна  ацидоза  без метаболитна компенсация
  • РаСО2 над 5,86; SB над 22; BE плюс (минус) 2,3; рН под 7,36
 • респираторна ацидоза с метаболитна  компенсация
  • РаСО2 над 5,86; SB над 26; BE над плюс 2,3; рН под (равно) 7,44

 

 • Респираторна алкалоза (базеоза)
  • РаСО2 под 4,79; рН над 7,36
 • респираторна алкалоза без метаболитна компенсация
  • РаСО2 под 4,79; SB над 22; BE плюс (минус) 2,3; рН над 7,44
 • респираторна алкалоза с метаболитна компенсация
  • РаСО2 под 4,79; SB под 22; BE под минус 2,3; рН над (равно) 7,36

Смесени отклонения

 • Смесена ацидоза
  • РаСО2 над 5,86; SB под 22; BE под минус 2,3; рН под 7,36
 • Смесена алкалоза
  • РаСО2 под 4,79; SB над 26; BE над плюс 2,3; рН над 7,44


Модифицирана диаграма на киселинно-алкално равновесие на Davenport

Диагностични зони

По вида и компенсираността на киселинно-алкалното състояние

 1. Некомпенсирана респираторна ацидоза; остра респираторна ацидоза; остра хиперкапния (преходът от средностепенна към тежкостепенна хиперкапния е спорен, той се разполага в интервала от 8 до 10 кРа)
 2. Субкомпенсирана (частично компенсирана) хронична респираторна ацидоза
 3. Компенсирана респираторна ацидоза; хронична стабилна хиперкапния; нормално компенсирана респираторна ацидоза
 4. Комбинирана (смесена) респираторна ацидоза и метаболитна алкалоза; алкалозна форма на хроничната хиперкапния; свръхкомпенсирана респираторна ацидоза по Коралник (I960); патологична депресия на вентнлацията
 5. Компенсирана метаболитна алкалоза; хронична стгбилна хипербикарбонатемия; хроннчен BE excess
 6. Субкомпенсирана метаболитна алкалоза - оформя се само при тежкостепенна бикарбонатемия
 7. Некомпенсирана метаболитна алкалоза; остра хипербикарбонатемия, остър BE excess
 8. Смесеиа алкалоза с доминиране на метаболитната компонента; метаболитно-респираторна алкалоза, активираща реналния бикарбонатен клирънс фаза на метаболитната алкалоза по Мюлхаузен и Блюментал (1965)
 9. Смесена алкалоза с доминиране на респираторната компонента; респираторно метаболитна алкалоза
 10. Некомпенсирана респираторна алкалоза; остра хипокапния
 11. Субкомпенсирана (частично компенсирана хронична) респираторна алкалоза
 12. Компенсирана респираторна алкалоза; хронична стабилна хипокапния (тя се разделя от някои автори на нормално и максимално компенсирана)
 13. Комбинирана (смесена) респираторна алкалоза и метаболитна ацидоза; ацидозна фаза на хроничната хипокапния; свръхкомпенсирана респираторка алкалоза по Айхенхолц (1965)
 14. Компенсирана метаболитна ацидоза; хронична стабилна хипобикарбонатемия; хроничен BE дефицит
 15. Субкомпенсирана метаболитна ацидоза - съществува само при тежкостепенен BE дефицит
 16. Некомпенсирана метаболитна ацидоза; остра хипобикарбонатемия; остър BE дефицит
 17. Смесена ацидоза с доминиране на метаболитната компонента; метаболитно-респираторна ацидоза
 18. Смесена ацидоза с доминиране на респираторната компонента; респираторнометаболитна ацидоза; асфиктична остра хиперкапния; респираторна ацидоза с карбоанхидразен блок на Р. Гай и А. Грос (1964)

По степен на нарушението

Непроменено киселинно-алкално състояние (артериализирана капилярна кръв )

 • I - Зона на лекостепенни нарушения
 • II - Зона на средностепенни нарушения
 • III - Зона на тежкостепенни нарушения
 • IV - Зона на жизненоопасни нарушения

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари