Законодателство

Клинична пътека № 007. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Приложение № 16. Клинични пътеки

Източник(ци):
Реклама