Законодателство

Медицински стандарт „Спешна медицина“

Наредба № 45 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама