Законодателство

Медицински стандарт „Очни болести“

Наредба № 36 от 6 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама