Законодателство

Медицински стандарт „Клинична алергология“

Наредба № 46 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична алергология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама