Законодателство

Медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“

Наредба № 6 от 10 февруари 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 20 от 8 март 2005 г., изм. ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама