Биологични константи

Хемоглобин в кръвта

Жени: 140g/l; Мъже: 160 g/l
Показатели Стойности Формула за определяне

Означения:
Hb - хемоглобин, g/l
Erys - брой еритроцити, милион на 1 μl
Hct - хемокритна стойност
h - хемокритна стойност, % от нормата 
Hb - хемоглобин, % от нормата

Хемоглобин в съдържание (MCH) 27 - 32 pg Hb (g/l)/Erys (l)
Хемоглобинова концентрация (MCHC) 30 - 35 g/l Hb (g/l)/Hct (l/l)
Индекс на оцветяване 0,85 - 1,15  Hb/Erys * 2
Индекс на насищане 0,8 - 0,15 Hb/h

За изграждането на 1 g хемоглобин са необходими 48 mg белтък и 25 mg желязо. При фетуса преобладава феталният хемоглобин (HbF) с формула Аα2Аγ2F. При раждането HbF представлява 50 - 60 % от общия хемоглобин, за да остане 1,0 - 1,5 % към 6 - 7-ия месец след раждането, заменен от НЬА (възрастов, адулторен).
При здрави възрастни хора около 98 % от хемоглобина е НbА, 2 - 3 % НbA2 и 0 - 2 % HbF, 5 - 8 % от всичкия е гликозилиран.
Промяната с възрастта за 62 г. е достоверна, но без клинично значение за хемоглобин (Δ62 = - 8,7 g/l), еритроцити (Δ62 = -ЗЗ * 106/l) и MCHC (Δ62 = -13,1 g/l) (Owen et al., 1983).
Хематокрит, MCV, MCH не се променят значимо (Owen et al., 1983).
Хемоглобинът се покачва с възрастта, а хематокритът - при пушачи и алкохолици (Chau-Yenng et al., 1981).
Имтериндивидуалните вариации на хемоглобина (за 6 мес.) достигат до 73 % (7,2 - 10,5 mmol/l) (Raim et al., 1982).
Отношението на новосинтезираните вериги α/β при възрастни е 0,9 - 1,06 (Johanson et al., 1983 - радиоизотопен метод).

Съдържание на НbА2:

 • мъже 1,9 - 3,8 %, жени 2,2 - 3,5 % (March et al., 1983);
 • мъже+жени 2,0 - 3,6 % (Johanson et al., 1983);
 • 1,5 - 3,5 % (Normal reference. . ., 1980).
 • Съдържание на HbF, определен с алкална денатурация 0,3 - 1,9 % за мъже, 0,3 - 2,4 % за жени (March et al., 1983);
 • мъже+жени под 2,0 % (Normal reference. . ., 1980).
 • Вариацпонният коефициент на MCV се означава като RDW и е показател за хетерогенността на еритроцитите по обем.
 • При 638 здрави е 11,0 - 15,8 % (Besseman et al., 1983).

Ретикулоцити в периферна кръв

Новородено:

 • средно 0,017 - 0,022 от 1-ия до 5-ия ден
 • средно 0,010 след 6-ия ден до първата година

Възрастни

 • мъже: 0,0016 - 0,0104
 • жени: 0,0026—0,0154 (метод на оцветяване с брилянткрезилблау) (Ciba—Geigy, 1975)
Възрастова обусловеност на ретикулоцитите
Възраст Брой на 1000 Eys
Новородено 42 (15 - 65)
3 дни 41 (13 - 60)
5 дни 30 (10 - 50)
7 дни 10 (5 - 15)
2 седмици 8 (3 - 13)
2 месеца 8 (3 - 15)
4 месеца 10 (5 - 25)
6 месеца 8 (3 - 13)
1 год. 8 (3 - 13)
2 - 6 год. 5 (1 - 13)
7 - 12 год. 5 (1 - 13)
13 - 17 год. 5 (1 - 15)

Механична резистенция на еритроцитите: от 15 min до 2 h (Schulten, 1953).

Макроцити в периферна кръв

Норма: по-малко от 0,1 % от всички еритроцити

Нормобласти в периферна кръв и костен мозък

В периферна кръв нормално няма.
В костен мозък:

 • базофилни 0,015 - 0,058
 • полихроматофилии 0,05 - 0,264
 • ортохромни 0,016 - 0,215

Микроцити и микросферацити (по-малки or- 5 μm)

Нормално по-малко от 0,1 % от всички еритроцити

Полихроматофилни еритроцити в периферна кръв

Норма: около 1 % от всички еритроцити

Пунктирани еритроцити

Норма: около 0 - 0,1 % от всички еритроцити

Хемолиза

Дневно се разграждат средно 4,34 g хемоглобин, изчислено на базата на произведеното количество уробилиноген.

Патологични отклонения на хемоглобина и еритроцитите в периферната кръв

Хемоглобин в цялостната кръв

Увеличение - хиперхромемия

 • Симптоматична еритроцитози
 • Хронична обструктивна белодробна болест
  • хроничен белодробен емфизем
  • хронично белодробно сърце
  • хронична сърдечна недостатъчност
  • пулмофиброза, силикоза и силикотуберкулоза
 • Хемоконцентрация от:
  • профузни диарии
  • неспирни повръщания
  • обезводняване (непоемане на вода)
 • Talassaemia major (повишен HbF и НbА2)
 • Talassemia minor (повишен HbF и НbА3)
 • Пребиваване на голяма височина
 • Работа при висока температура

Намаление - хипохромемия

 • Големи кръвозагуби (на 2 - 3-ия ден)
 • Хипохромни (железодефицитни) анемии
 • Семолитични анемии
 • Хемоглобинози, хемоглобинопатии
 • Хемолитични анемии от химични и физични агенти
 • Хемолитични анемии от отравяния от животински и растителни отрови
 • Хемолитични анемии при рентгенови увреждания
 • Хемолитични анемии от медикаменти
 • Анемии при коагулопатии (след кръвоизливи)
 • Анемии при тромбоцитопении и тромбоцитопатии (след кървене)
 • Анемии при вазопатии (след кървене)
 • Хемолитични анемии при несъвместимо кръвопреливане
 • Системни заболявания
  • бластна левкоза, еритробластоза и миелоза
  • лимфаденоза (напреднал стадий)
  • малигнени лимфоми (напреднал стадий)
  • карциноми
  • миеломна болест
 • Болест на Gaucher, на Letterer - Siwe, на Hand - Schuller - Chri­stian, на Niemann - Pick

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари