Законодателство

Клинична пътека (КП) № 045. Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

Реклама