Законодателство

Медицински стандарт „Нефрология“

Наредба № 22 от 25 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама