Законодателство

Медицински стандарт „Кардиология“

Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм. ДВ, бр. 79 от 11 октомври 2011 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г., изм. ДВ, бр. 61 от 10 август 2012 г.

Реклама