Законодателство

Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“

Наредба № 30 от 19 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“. В сила от 1 октомври 2004 г. Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм. ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г.

Реклама