Лекарства и добавки

Земплар 2 мкг меки капсули

Бъдете първият гласувал!
0.00 лв.
Име на английски език:

Zemplar 2 mcg soft capsules

Активни съставки:

парикалцитол (paricalcitoI)

N.B. Преди употреба се консултирайте с лекар (фармацевт) и прочетете листовката!

Фармакодинамика

Фармакотерапевтична група: Анти-паратироиден агент.

Механизъм на действие

Парикалцитол е синтетичен, биологично активен витамин D, аналог на калцитриола с модификация в страничната верига (D2) и А (19-nor) пръстена. За разлика от калцитриола, парикалцитол е активатор на витамин D-рецептора (VDR). Парикалцитол селективно регулира VDR в паращитовидните жлези без да повишава VDR в тънките черва и е помалко активен върху костната резорбция. Парикалцитол регулира също калций-сензорния рецептор в паращитовидните жлези. В резултат, парикалцитол намалява нивото на паратхормона (РТН), като възпрепятства паращитовидната пролиферация и понижава синтеза на РТН с минимален ефект върху калциево-фосфорните нива и може да въздейства директно върху костните клетки за поддържане на костния обем и подобряване минерализацията на повърхностите. Коригирането на абнормните нива на РТН, придружено с нормализиране на калциево-фосфорната хомеостаза, може да предотврати развитието или да окаже терапевтичен ефект върху метаболитните костни заболявания, свързани с хроничното бъбречно заболяване.

Клинична ефективност

Хронично бъбречно заболяване (XБЗ) стадий 3-4

Парикалцитол е синтетичен, биологично активен витамин D, аналог на калцитриола с модификация в страничната верига (D2) и А (19-nor) пръстена. За разлика от калцитриола, парикалцитол е активатор на витамин D-рецептора (VDR). Парикалцитол селективно регулира VDR в паращитовидните жлези без да повишава VDR в тънките черва и е по-малко активен върху костната резорбция. Парикалцитол регулира също калций-сензорния рецептор в паращитовидните жлези. В резултат, парикалцитол намалява нивото на паратхормона (РТН), като възпрепятства паращитовидната пролиферация и понижава синтеза на РТН с минимален ефект върху калциево-фосфорните нива и може да въздейства директно върху костните клетки за поддържане на костния обем и подобряване минерализацията на повърхностите. Коригирането на абнормните нива на РТН, придружено с нормализиране на калциево-фосфорната хомеостаза, може да предотврати развитието или да окаже терапевтичен ефект върху метаболитните костни заболявания, свързани с хроничната бъбречна недостатъчност.

Хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) стадий 5

При 88% от пациентите, третирани с парикалцитол капсули се постигна първична ефективност от най-малко две поредни редукции с > 30 % от изходното ниво на iPTH срещу 13% от плацебо групата (р<0.001).

Фармакокинетика

Резорбация

Парикалцитол се резорбира във висока степен. При здрави лица средната абсолютна бионаличност след орален прием на доза от 0.24 mcg/kg, е приблизително 72%; максималната плазмена концентрация (Сmax) е 0.630 ng/mL (1.512 pmol/L) на 3 час и площта под кривата концентрация време (AUC0-∞) е 5.25 ng*h/mL (12.60 pmol*h/mL). При пациенти на хемодиализа и перитонеална диализа, средната абсолютна бионаличност е 79% и 86% респективно, с горна граница на доверителен интервал от 95 % респективно от 93% и 112%. Изследвано е взаимодействието с храна при здрави лица, което показва,че Сmax и AUC0-∞ не се променят при прилагане на парикалцитол с богата на мазнини храна и на гладно. Следователно Земплар капсули се прилагат без отношение към приема на храна.

Сшах и AUC0-∞ на парикалцитол се покачват пропорционално над дозовия интервал от 0.06 to 0.48 mcg/kg при здрави лица. След последователно дозиране при здрави лица, ежедневно или три пъти седмично, се достигна плазмена концентрация в състояние на равновесие (steady-state exposure) в рамките на седем дена.

Разпределение

Парикалцитол се свързва във висок процент с плазмените протеини (>99%). Отношението на парикалцитол в кръвта към този в плазмата е средно 0.54 при концентрационни стойности над интервала от 0.01 до 10ng/mL(or0.024 до 24 pmol/mL), което показва, че много малка част от лекарственото средство се свързва с кръвните клетки. Средният вероятен обем на разпределение след получаване на доза от 0.24 mcg/kg парикалцитол при здрави лица е 34 литра.

Биотрансформация

След орален прием на доза от 0,48 mcg/kg 3Н-Парикалцитол, основното лекарствено вещество се метаболизира във висока степен, като само около 2% от дозата се елиминира непроменена с фецеса и не се намери основно лекарствено вещество в урината. Приблизително 70% от радиоактивната съставка се елиминира с фецеса и 18% се откри в урината. Системната експозиция се дължи на основното лекарствено вещество. Два метаболита на парикалцитол са регистрирани в човешка плазма. Единият метаболит е идентифициран като 24(Л)-хидрокси парикалцитол, докато другият не бе идентифициран. 24(R)-хидрокси парикалцитол е по-слабо активен от парикалцитол в in vivo модел на потискане секрецията на ПТХ при плъх.

Данните in vitro показват, че парикалцитол се метаболизира чрез множество чернодробни и не чернодробни ензими, включително митохондриалната CYP24, както и CYP3A4 и UGT1A4. Идентифицираните метаболити включват продукта на 24(К)-хидроксилиране, както и 24,26- и 24,28-дихидроксилиране и директно глюкорониране.

Елиминиране

При здрави лица средното време за полуелиминиране на парикалцитол е от пет до седем часа при стойности, надвишаващи изследвания дозов интервал от 0.06 to 0.48 mcg/kg. Степента на кумулиране зависи от времето на полуживот и честота на дозиране. Хемодиализата не влияе на елиминирането на парикалцитол.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Фармакокинетичните свойства на парикалцитол не е изследвана при пациенти над 65 години.

Педиатрични пациенти

Фармакокинетичните свойства на парикалцитол не е изследвана при пациенти под 18 години.

Пол

Фармакокинетичните свойства на парикалцитол след еднократни дози, надвишаващи дозовия интервал от 0.06 to 0.48 mcg/kg не показват зависимост от пола.

Показания

Земплар е показан за приложение при превенция и лечение на възрастни пациенти с вторичен хиперпаратиреоидизъм, асоцииран с хронична бъбречна недостатъчност (хронично бъбречно заболяване стадий 3 и 4) и с хронична бъбречна недостатъчност (хронично бъбречно заболяване стадий 5) на хемодиализа или на перитонеална диализа.

Противопоказания

Парикалцитол не бива да се прилага при пациенти с данни за токсичност към витамин D, хиперкалциемия или свръхчувствителност към парикалцитол или някоя от съставките на лекарствения продукт.

Специални предупреждения и предпазни мерки

Свръхпотискането секрецията на паратхормона може да доведе до повишено ниво на серумния калций и може да доведе до заболявания на костната система с метаболитна характеристика на “бавно губещи” костна маса. Мониториране на пациента и индивидуално титриране на дозата се изисква за достигане на удачно физиологично ниво.
 
Ако се развие клинично-значима хиперкалциемия и пациентът получава базирани на калций фосфат-свързващи лекарствени продукти, дозата на последните трябва да се намали или приемът да се прекрати.
 
Хроничната хипаркалциемия може да бъде свързана с генерализирана съдова калцификация и друга мекотьканна калцификация.
 
Лекарствени продукти, свързани с фосфати или витамин Д не трябва да се прилагат едновременно с парикалцитол поради повишен риск от хиперкалциемия и повишаване на Са * Р на продукта.
 
Дигиталисовата токсичност се потенцира от хиперкалциемията, независимо от произхода й, затова трябва да се внимава при едновременно назначаване на сърдечни гликозиди, дигиталис и парикалцитол.
 
При пациенти на пре-диализа парикалцитол, както и другите витамин D-рецепторни активатори, могат да повишат серумния креатинин (и така да да намалят очакваната гломерулна филтрация) без промяна на действителната гломерулна филтрация.
 

Да се внимава при едновременно приложение на парикалцитол с и кетоконазол.

Предупреждение за помощните вещества: Лекарственият продукт съдържа малко количество етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в една капсула от 1 mcg, 2 mcg и 4 mcg, което може да окаже вредно въздействие върху страдащи от алкохолизъм. Трябва да се вземе предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високо-рискови групи, като например пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Приложение

Начин на приложение

Земплар може да се приема с или без храна.

Хронично бъбречно заболяване (ХБ3) стадий 3 и 4

Земплар се прилагат веднъж дневно, всеки ден или три пъти в седмицата през ден.

Начална доза

Началната доза се определя от изходното ниво на интактния паратхормон (iPTH) — [iPTH].

Изходно ниво на iPTH Дневна доза Доза три пъти седмично
</= 500 pg/mL (56 pmol/L) 1 микрограм 2 микрограма
> 500 pg/mL (56 pmol/L) 2 микрограма 4 микрограма

Титриране на дозата

Дозировката е индивидуална и трябва да се определя в зависимост от серумното или плазмено ниво на iPTH - [iPRH], придружено от мониторинг на серумния калций и серумния фосфор.

Серумните нива на калций трябва да се мониторират стриктно след започване на лечението и през периода на титриране на дозата. Ако се наблюдава хиперкалциемия или трайно повишени нива на калций-фосфатни продукти, надвишаващи 55 mg2/dL2 (4,4 mmol2 /L2), дозата на фосфат свързващите, калций съдържащи вещества трябва да се намали или да се прекрати приема. Алтернативен подход може да бъде редуциране дозата на Zemplar или временно прекратяване на приема. Ако се прекрати приема на лекарствения продукт, възстановяването на приема започва с по-ниска доза, когато серумните нива на калций и калций-фосфатни продукти достигнат таргетно ниво.

Хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) стадий 5

Земплар се прилага три пъти седмично е през ден.

Титриране на дозата

Последователното дозиране трябва да бъде индивидуално и се определя от iPTH, серумните нива на калций и фосфор. Примерно титрираране на дозата на парикалцитол капсули се определя по следната формула:

Титрирана доза (микрограми) = последно измерено iPTH ниво (pg/mL)/60

или

Титрирана доза (микрограми) = последно измерено iPTH ниво (pg/mL)/7

Серумните нива на калций и фосфор трябва да се мониторират стриктно след започване , през периода на титрирането на дозата и при съвместно прилагане с мощни P450 3A инхибитори. Ако се наблюдава повишено ниво на калций в серума или завишено Са х Р и пациентът е на калций съдържащи, фосфат свързващи лекарствени продукти, дозата на последните може да се намали или да се прекрати приема, или пациентът трябва да се пренасочи към терапия с фосфат-свързващи лекарствени продукти, несъдържащи калций.

Специални популации

Нарушена чернодробна функция

Не се налага промяна в дозировката при пациенти с леки до средно тежки нарушения на чернодробната функция.

Няма данни за пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Бъбречна транс плантация

Пациенти с трансплантация на бъбрек с ХБЗ ст. 3 и 4 и вторичен хиперпаратиреоидизъм не са проучвани в клинични изпитвания фаза 3. На базата на литературни данни, началната доза и алгоритъмът на титриране на дозата при пациенти след бъбречна трансплантация с ХБЗ ст. 3 и 4 и вторичен хиперпаратиреоидизъм са същите като при пациенти с нативно ХБЗ ст. 3 и 4 и вторичен хиперпаратиреоидизъм. Серумните нива на калций и фосфор трябва да се проследяват след началото, по време на титрационния период и при едновременно приложение с мощни инхибитори на цитохром Р450 ЗА.

Педиатрична популация

Сигурността и ефективността на Земплар капсули при деца под 18-годишна възраст още не са установени.

Пациенти в старческа възраст

Не се наблюдава разлика в сигурността и ефективността при пациенти в старческа възраст (65 - 75 години) и по-млади пациенти, но свръхчувствителност на отделни пациенти в старческа възраст не може да бъде изключена.

Бременност

Няма достатъчно данни относно употребата на парикалцитол при бременни жени. При опити с животни, продуктът е показал репродуктивна токсичност. Потенциален риск при хора не е известен, затова парикалцитол трябва да се прилага само при крайна необходимост.

Кърмене

Не е известно дали парикалцитол се екскретира с кърмата. Изследвания върху животни показват, че парикалцитол или негови метаболити се откриват в кърмата в малки количества. Решението за продължаване/спиране на кърменето или продължаване/спиране на терапията със Земплар трябва да бъде взето от гледна точка на ползата от кърменето за детето и ползата от терапията със Земплар за жената.

Шофиране и работа с машини

Земплар има незначително влияние върху шофирането и работата с машини.

Взаимодействия

Кетоконазол

Кетоконазол е известен като неспецифичен инхибитор на определен брой cytochrome Р450 ензими. Наличните in vivo и in vitro данни подсказват, че кетоконазол вероятно взаимодейства с ензими, които отговарят за метаболизма на парикалцитол и други аналози на витамин D. Дозировката на парикалцитол при съвместно приложение с кетоконазол се извършва при повишено внимание. Ефектът от многократно въвеждане на кетоконазол в доза 200 mg, два пъти дневно, в продължение на 5 дни върху фармакокинетиката на капсулите парикалцитол е проучен върху здрави индивиди. При това се наблюдава минимално повлияване на Сmax на парикалцитол, докато AUCO-co нараства почти двойно при едновременно въвеждане на кетоконазол. Средният полуживот на парикалцитол е 17,0 часа при наличие и на кетоконазол в сравнение с 9,8 часа, когато се въвежда само парикалцитол. Резултатите от това изследване сочат, че след пероралния или интравенозен прием на парикалцитол максималното нарастване на парикалцитол AUCINF вследствие на лекарственото взаимодействие с кетоконазол е малко вероятно да надвиши два пъти.
 
Не са провеждани специални изследвания за взаимодействията. Дигиталисовата токсичност на сърдечните гликозиди се потенцира от хиперкалциемията, независимо от произхода й, затова трябва да се внимава при едновременно назначаване на сърдечни гликозиди и парикалцитол.
 

Фосфати или витамин D-подобни лекарствени продукти

Не трябва да се приемат едновременно с парикалцитол поради повишен риск от хиперкалциемия и нарастване Са * Р на продукта.

Калций

Калций съдържащи препарати или тиазидни диуретици могат да засилят риска от хиперкалциемия.

Магнезий

Магнезий съдържащи препарати (напр. антиацидни средства) не трябва да се приемат еднавременно с лекарствени продукти, съдържащи витамин D, тъй като може да се прояви хипермагнезиемия.

Алуминий

Алуминий съдържащи препарати (напр. антиацидни средства, средства, свързващи фосфатите) не трябва да се приемат продължително време с лекарствени продукти, съдържащи витамин D, тъй като могат да доведат до нарастване на плазмените нива на алуминия и случаи на алуминиева костна токсичност.

 

Нежелани реакции

Нежеланите лекарствени реакции са класифицирани по следния начин:
  • много чести (>/= 1/10)
  • чести (>/= 1/100 до < 1/10)
  • нечести (>/= 1/1 000 до < 1/100)
  • редки (>/= 1/10000 до < 1/1 000)
  • много редки (< 1/10 000)
  • с неизвестна честота (не може да се прецени въз основа на наличните данни)
Система, орган, клас Честота Нежелана реакция
Инфекции и инфестации Нечести Пневмония
Нарушения на имунната система Нечести Свръхчувствителност
С неизвестна честота Ангиоедем, оток на ларинкса
Нарушения на ендокринната система Нечести Хипопаратиреоидизъм
Нарушения на метаболизма и храненето Чести Хиперкалциемия
Нечести Намален апетит, хиперфосфатемия, хипокалциемия
Нарушения на нервната система Нечести Замаяност, дисгеузия
Сърдечни нарушения Нечести Палпитации
Стомашно-чревни нарушения Нечести Коремен дискомфорт, болка в горната част на корема, запек, диария, сухота в устата, гастроезофагеален рефлукс, гадене, повръщане
Нарушения на кожата и подкожната тъкан Нечести Акне, пруритус, обрив, уртикария
Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Нечести Мускулни спазми, миалгия
Нарушения на репродуктивната система и гърдите Нечести Напрежение в гърдите
Нарушения от общ характер и на мястото на инжектиране Нечести Астения, общо неразположение, периферни отоци, болка
Изследвания Чести Увеличен калциев фосфат
Нечести Увеличен креатинин в кръвтат , нарушения в чернодробните ензими
Листовка за пациента
Кратка характеристика на продукта

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Други продукти с активна съставка парикалцитол

Коментари