Състояния и заболявания

Саркоидоза

На английски език: sarcoidosis, sarcoid, Besnier – Boeck disease, Besnier – Boeck – Schaumann disease

Грануломатозно системно заболяване, при което в над 90% от случаите се засяга белият дроб, но могат да бъдат въвлечени и всички други органи.

Честотата на саркоидозата в Европа възлиза на около 50/100 000 жители. По-висока е честотата на заболяването сред чернокожото население на САЩ, както и в Швеция и Исландия. Честотният връх се наблюдава между 15-ата и 40-ата година от живота на пациентите.

Етиология

  • Неизвестна (теория за имунна дисрегулация)
  • Генетична предиспозиция (заболяването се среща по-често сред членовете на едно семейство)

Патоанатомия

Характерни са неказеифициращите епителоидноклетъчни грануломи с гиганстки клетки и лимфоцитен вал. Хистологичната картина не е специфична (ДД: туберкулоза, берилиоза, реакция към чуждо тяло и др.).

Патофизиология

  • Нарушена функция на Т-лимфоцитите (клетъчен имунитет):
    • Отрицателна туберкулинова проба
    • Намалена трансформация на лимфоцитите в лимфобласти при фитохемаглутининовия тест in vitro
  • Повишена активност на В-лимфоцитите (хуморален имунитет) – хипергамаглобулинемия (50%)

На вашето внимание

Не пропускайте

Коментари