Законодателство

Позитивен лекарствен списък (ПЛС)

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г.). Актуализация към 2 април 2017 г. В сила от 1 май 2017 г.

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г.

Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 23 от 17 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.

Издаден от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г. В сила от 1 април 2017 г.

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

Съставен по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 10 юни 2016 г.). В сила от 1 април 2017 г.

Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa

Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 25 от 2016 г.). Издадено от министъра на здравеопазването. Обн., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г. В сила от 1 януари 2017 г.

Закон за здравното осигуряване

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм. ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм. ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм. ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 65 от 20 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 69 от 3 август 1999 г., изм. ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм. ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., доп. ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм. ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм. ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., доп. ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм. ДВ, бр. 107 от 15 ноември 2002 г., доп. ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г., изм. ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., доп. ДВ, бр. 50 от 30 май 2003 г., изм. ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., доп. ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм. ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., доп. ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм. ДВ, бр. 49 от 8 юни 2004 г., изм. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм. ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм. ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм. ДВ, бр. 26 от 27 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 96 от 7 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012г., изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., доп. ДВ, бр. 4 от 15 януари 2013 г., изм. ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм. ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм. ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм. ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г., доп. ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г.

Съвместни указания на НЗОК и БЛС

Указание № РД-16-7/28.01.2015 г. Указание № РД-16-8/28.01.2015 г. Указание № РД-16-9/28.01.2015 г. Указание № РД-16-10/28.01.2015 г. Указание № РД-16-12/10.02.2015 г. Указание № РД-16-14/12.02.2015 г. Указание № РД-16-21/18.05.2015 г. Указание № РД-16-27/08.06.2015 г. Указание № РД-16-37/01.10.2015 г.

Закон за лечебните заведения

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., доп. ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., попр. ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2 май 2000 г., изм. ДВ, бр. 65 от 8 август 2000 г., изм. ДВ, бр. 108 от 29 декември 2000 г., изм. ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм. ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002 г., изм. ДВ, бр. 83 от 19 септември 2003 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм. ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., доп. ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г.

Методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ

Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2015 г., в сила от 20.03.2015 г., попр., ДВ, бр. 25 от 03.04.2015 г.

Не пропускайте