ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Лекарствени списъци

Позитивен лекарствен списък (ПЛС)

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.)

Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Изготвен и утвърден по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24.03.2009 г. (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014 г.) с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-5/19.01.2015 г., в сила от 01.02.2015 г.

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

Съставен по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015 г., в сила от 1 април 2016 г.)

Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ

Утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10 юни 2014 г. по реда на Методиката за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска помощ, обн. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2014 г., в сила от 1 юли 2014 г.

Не пропускайте

Коментари