ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Лекарствени списъци

Позитивен лекарствен списък (ПЛС)

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. – ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. – бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г.). Актуализация към 2 декември 2017 г. В сила от 16 декември 2017 г.

Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Изготвен и утвърден по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24.03.2009 г. (обн. ДВ, бр. 24 от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014 г.) с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-5/19.01.2015 г., в сила от 01.02.2015 г.

Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

Съставен по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 10 юни 2016 г.). В сила от 1 април 2017 г.

Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ

Утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10 юни 2014 г. по реда на Методиката за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска помощ, обн. ДВ, бр. 3 от 10 януари 2014 г., в сила от 1 юли 2014 г.

Не пропускайте

Коментари